เกี่ยวกับโครงการ


“หลักสูตรใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย กับความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ต้อนรับคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านธุรกิจ สู่ความเป็นนักธุรกิจมืออาชีพในยุคดิจิทัล รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Certificate มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”


ทุกวันนี้ชีวิตประจำวันของเราต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภค การเรียน การทำงาน การเดินทาง ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรามีผลมาจากธุรกิจทั้งสิ้น จะดีกว่ามั้ยถ้าเราจะเป็นผู้รอบรู้เรื่องเศรษฐกิจมากกว่าใคร รอบรู้ในสิ่งที่เป็นรายได้หลักของประเทศ และสามารถนำความรู้ที่ได้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำธุรกิจ ในหลักสูตรร่วมระหว่างคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำร่องด้วยการเปิดรับใน 3 สาขา ได้แก่ 1. การตลาด 2. การจัดการ 3. การจัดการธุรกิจดิจิทัล เพื่อผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในยุค Thailand 4.0

จุดเด่นของโครงการ

1. ได้รับปริญญาบัตรบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับด้านบริหารธุรกิจ
2. ได้รับใบ Certificate จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ซึ่งผู้อยากเข้าเรียนติดอันดับต้นๆ ของประเทศ
3. ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนด้านการปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญในภาคเอกชน และนักธุรกิจตัวจริง เพื่อเตรียมพร้อมกับการทำงานหลังจบการศึกษา
4. นวัตกรรมของรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรม การสร้างแนวคิดใหม่ และการปลูกฝังความเป็นมืออาชีพและผู้ประกอบการธุรกิจ
5. เพิ่มโอกาสการเข้างาน และตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างในภาคเอกชน
6. มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย นำจุดเด่นของทั้งสองมหาวิทยาลัยมาปรับใช้ในการเรียนการสอน

โครงการนี้เหมาะกับใคร

1. มีความสนใจด้านการตลาด การบริหาร หรือธุรกิจในยุคดิจิทัล
2. ชอบคิด วิเคราะห์และวางแผน
3. มีความสามารถในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. สนใจการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

เรียนเกี่ยวกับอะไร

1. การตลาด
- การวางแผนการตลาด
2. การจัดการ
- การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
- ทักษะและแนวคิด ในการเป็นเจ้าของธุรกิจ
3. การจัดการธุรกิจดิจิตอล
- เรียนรู้การบริหารในยุคดิจิทัล
- แนวทางการสร้างธุรกิจ
- การพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
- เข้าใจธุรกิจทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติในยุคดิจิทัล

จบแล้วเป็นอะไร

1. การตลาด
- นักวางแผนการขาย
- การตลาดระหว่างประเทศ
- นักวิจัยตลาด
- นักโฆษณา ประชาสัมพันธ์การขาย
- งานบริหารการขาย
2. การจัดการ
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- ผู้บริหาร
- นักวิเคราะห์และวางแผน
3. การจัดการธุรกิจดิจิตอล
- นักวิเคราะห์ปัญหาและวางแผน
- ผู้บริหารในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว

หลักสูตร


การตลาด

เรียนรู้หลักการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์ การวิจัยตลาดออนไลน์ กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด การสื่อสารการตลาด และการตลาดดิจิทัล
"พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสมาคมการตลาดฯ www.TARAD.Com และ Digital Agency เพื่อสร้างคุณให้เป็นนักการตลาดมืออาชีพ"

การจัดการ

เรียนรู้การจัดการ บัญชี การเงิน กฎหมาย ภาษี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การจัดการโครงการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการองค์กรภาครัฐ การเขียนแผนธุรกิจ การสร้างธุรกิจใหม่ e-commerce การจัดการธุรกิจซาลอน การตลาดดิจิทัล และธุรกิจระหว่างประเทศ "ไม่ใช่แค่รอบรู้การจัดการ แต่เราเจาะลึกธุรกิจ"

การจัดการธุรกิจดิจิทัล

เรียนรู้การจัดการธุรกิจ ทั้งการสร้างธุรกิจใหม่และการปรับเปลี่ยนธุรกิจเดิม เน้นการออกแบบระบบงานทางธุรกิจ พัฒนาธุรกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยี และ Gadget ใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ เตรียมพร้อมสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมืออาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

กำหนดการรับสมัคร


เปิดรับสมัคร สัมภาษณ์ ประกาศผล ลงทะเบียนเรียน
1 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 - 20 สิงหาคม 2560

ลำดับที่ คณะบริหารธุรกิจ / สาขา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (บาท)
1 การตลาด 284,200
2 การจัดการ 284,200
3 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 300,700
4 การจัดการธุรกิจการบิน 284,200
5 การค้าระหว่างประเทศ 284,200
6 การเงิน 284,200

บรรยากาศการเรียนSPU Building 11

Central Library

Smart Classroom

Media Center

Student Lounge

Auditorium

Mac Pro Lab

Fitness Center

“รับสมัครจำนวนจำกัด”


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2360, 2121-4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662)558 6888 Ext. 2121-4 Fax : (662)561 1721