สำหรับผู้จบ ม.6

สำหรับผู้จบ ปวส

สำหรับผู้จบ ปริญาตรีใบที่ 2

สำหรับผู้จบ ม.6 - ปวช.

หลักสูตร 2 ปริญญา

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

SPU’s British College

วิทยาลัยการบินและคมนาคม

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

คณะศิลปศาสตร์

ทุนเพชรศรีปทุม สนับสนุนทุนการศึกษา 50%
ทุน ดร.สุข – ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ สนับสนุนทุน 100%

สำหรับผู้จบ ปวส - หรือปริญญาใบที่ 2