แนะนำหน่วยงาน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

 • sirinthorn

  ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์

  ผู้อำนวยการ
  โทรศัพท์:1198
  อีเมล์: sirinthorn.si@spu.ac.th

อาจารย์ประจำศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

 • wisaluk

  อาจารย์วิสาลักษณ์ พิศลย์กุลเกษม

  อาจารย์ประจำศูนย์
  โทรศัพท์:1182
  อีเมล์: wisaluk.ph@spu.ac.th

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

 • korakot

  นายกรกฎ ผกาแก้ว

  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
  โทรศัพท์:1182
  อีเมล์: korakot.pa@spu.ac.th