แนะนำหน่วยงาน

บุคลากร

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

DrPor

ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
ผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 1198
อีเมล์ : sirinthorn.si@spu.ac.th

วุมิการศึกษา
ปริญญาตรี     ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป                              วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
ปริญญาโท     กศ.ม.การวัดผลศึกษา                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาเอก    ค.ด.การวัดผลและประเมินผลการศึกษา            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

…………………………………………………………………………………………………………..

อาจารย์ประจำศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

DSC_4454 copy

นางสาววิสาลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด
อาจารย์ประจำศูนย์

โทรศัพท์ : 1182
อีเมล์ : wisaluk.si@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี     วทบ.วิทยาศาสตร์การกีฬา           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท     คบ.วิจัยการศึกษา                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

…………………………………………………………………………………………………………..

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

korakot

นายกรกฎ ผกาแก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

โทรศัพท์ : 1182
อีเมล์ : korakot.pa@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี    บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     มหวิทยาลัยศรีปทุม