คณะ / สาขาวิชา หลักสูตรภาคการศึกษา
เสาร์- อาทิตย์
  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
     หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  คณะบริหารธุรกิจ
     บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)
  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
     การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  คณะบัญชี
     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี Ph.D. (Accountancy)
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
  คณะนิติศาสตร์
     นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิติรัฐกิจและการบริหาร)

- คือ ไม่เปิดรับ         คือ เปิดรับ         คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนเท่านั้น