ทุนการศึกษา

ทุนโควตาพิเศษ 15,000 บาท

UploadImage


คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน

ทุนคณะ - สาขา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

1.  สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระบบชั้น ม.6 ปวช. กศน. ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2560

     สนับสนุนทุนการศึกษา  15,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้

ปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000 บาท

           ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000 บาท

ปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000 บาท

          

      

2. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส. ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2560

     สนับสนุนทุนการศึกษา  10,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้

ปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000 บาท

           ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000 บาท
 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

1.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 หรือเทียบเท่า

2.  สมัครและลงทะเบียนในช่วงโควตาพิเศษ รอบที่1 เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม

เงื่อนไขการรับทุน

1.  ระหว่างศึกษา รักษาเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 

หมายเหตุ :

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 2 อาคาร 11 

โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4