ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน

ทุกคณะ/สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ    

1.  สำหรับผู้เรียน หลักสูตร 4-5 ปี  และลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

     สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้

        ปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000 บาท

                    ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000   บาท

        ปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000   บาท

                    ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000   บาท
 

2.  สำหรับผู้ที่เทียบโอนรายวิชา (ปวส.)  และลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

      สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท  โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้

        ปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000 บาท

                    ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000   บาท
 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 

1.  เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์

2.  ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ ม.ศรีปทุม ตามช่วงเวลาที่กำหนด

 

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50  ขึ้นไป

2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที


หมายเหตุ : 

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 2 อาคาร 11 

โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4