ทุนการศึกษา

ทุนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน

ทุกคณะ/สาขาวิชา

 

ทุนการศึกษาที่ได้รับ    

ระดับปริญญาตรี สนับสนุนทุนการศึกษา 20 % ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (ระยะเวลาตามหลักสูตร) 

 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

1.  ต้องเป็นบุคลากรของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

2.  มีหนังสือรับรองจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร ของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง

3.  ต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นบุคลากรของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง

4.  ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558  ถึงวันที่ 31 กรกฎษคม  2560

 

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1.  ต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

2.  มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

3.  เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา  เช่น
ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ      


หมายเหตุ : 

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 2 อาคาร 11 

โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4