ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับบุคลากรสถานีตำรวจนครบาลบางเขน และครอบครัว

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน

ทุกคณะ/สาขาวิชา

 

ทุนการศึกษาที่ได้รับ    

ระดับปริญญาตรี สนับสนุนทุนการศึกษา 20 % ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (ระยะเวลาตามหลักสูตร) 

 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

1.  ต้องเป็นข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางเขน

2.  ต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางเขน

3.  ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

 

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1.  ต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

2.  มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย

3.  เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา  เช่น
ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกัน ฯลฯ  


หมายเหตุ : 

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 2 อาคาร 11 

โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4