ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับบุคลากรหรือบุตรบุคลากรสังกัดหน่วยงานย่านพหลโยธิน

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน

ทุกคณะ / สาขาวิชา 

ทุนการศึกษาที่ได้รับ    

1.  สำหรับผู้เรียน หลักสูตร 4-5 ปี  และลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

     สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้

        ปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000 บาท

                    ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000   บาท

        ปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000   บาท

                    ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000   บาท
 

2.  สำหรับผู้ที่เทียบโอนรายวิชา (ปวส.)  และลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

     สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท  โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้

        ปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000 บาท
                    ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000   บาท

 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

1.  เป็นบุคลากรหรือบุตรบุคลากรที่เป็นสมาชิกชมรมจากหน่วยงานย่านพหลโยธิน

2.  ต้องแสดงเอกสารการรับรองการเป็นบุคลากร หรือบุตรบุคลากรของหน่วยงานย่านพหลโยธินหรือสำเนาบัตรประจำตัวบุคลากรของหน่วยงานย่านพหลโยธิน(กรณีเป็นบุตรต้องแสดงเอกสารสูติบัตร)

 

 

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาค การศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป

2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที


หมายเหตุ : 

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 2 อาคาร 11 

โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4