ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน

ทุกคณะ / สาขาวิชา

 

ทุนการศึกษาที่ได้รับ    

 

3.1.1 ระดับปริญญาตรี  จำนวน 1 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร (ระยะเวลาตามหลักสูตร)

 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา  

1.  เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ Grade 12 หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 จากกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์  โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป

2.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษา

 

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  3.00 ขึ้นไป

2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 3.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที

3.  ไม่ย้ายคณะ / สาขาวิชา ระหว่างรับทุนการศึกษา

4.  สำเร็จการศึกษาในระยะเวลาปกติของหลักสูตร

5.  ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุก ๆ ด้าน

6.  เป็นติวเตอร์ จำนวน 20 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

 

...........................................................

 


3.1.2 สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท

        สำหรับผู้ที่เรียน หลักสูตร 4-5 ปี  และลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

        สนับสนุนทุนการศึกษา 30,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้

        ปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000 บาท

                    ภาคเรียนที่ 2    จำนวน   5,000   บาท

        ปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน   5,000   บาท

                    ภาคเรียนที่ 2    จำนวน   5,000   บาท

 

 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

1.  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากกลุ่มโรงเรียน
ในเครือสารสาสน์

2.  สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

 

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50 ขึ้นไป

2.  หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที

3.  มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

4.  ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย


หมายเหตุ : 

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 2 อาคาร 11 

โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4