ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM)

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน

ระดับปริญญาตรี ศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ

 

ทุนการศึกษาที่ได้รับ  

ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษา 100%  ค่าหน่วยกิ และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร  (ระยะเวลาตามหลักสูตร)

 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 

1.  เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป

2.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM)

 

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3.00 ขึ้นไป

2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 3.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที

3.  สำเร็จการศึกษาในระยะเวลาปกติของหลักสูตร

4.  ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุก ๆ ด้าน

 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น

ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

 

 

สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท

1.  สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

     สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้

        ปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000 บาท

                    ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000   บาท

        ปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000   บาท

                     ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000   บาท
 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 

1.  เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM)

2.  ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ ม.ศรีปทุม ตามช่วงเวลาที่กำหนด

 

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50  ขึ้นไป

2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที


หมายเหตุ : 

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 2 อาคาร 11 

โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4