ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับสถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน

ทุกคณะ / สาขาวิชา 

ทุนการศึกษาที่ได้รับ    

3.2.1 ระดับปริญญาตรี  จำนวน 1 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร (ระยะเวลาตามหลักสูตร)

 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

1.  เป็นนักเรียน / นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป

2.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษา

 

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3.00 ขึ้นไป

2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 3.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที

3.  ไม่ย้ายคณะ / สาขาวิชา ระหว่างรับทุนการศึกษา

4.  สำเร็จการศึกษาในระยะเวลาปกติของหลักสูตร

5.  ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุก ๆ ด้าน

 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

 

 

3.2.1  สนับสนุนการศึกษา 20,000 บาท และ 10,000 บาท

1.  สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

     สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้

        ปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  10,000 บาท

                    ภาคเรียนที่ 2    จำนวน  5,000   บาท

        ปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  5,000   บาท

2.  สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

     สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท  โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้

        ปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  10,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

1.  เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนสถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

2.  ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ ม.ศรีปทุม ตามช่วงเวลาที่กำหนด

 

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50  ขึ้นไป
2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที


หมายเหตุ : 

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 2 อาคาร 11 

โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4