ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยในเครือ ไทย-เทค

คณะและสาขาวิชาที่ให้ทุน

ทุกคณะ / สาขาวิชา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ     

1.  ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

     สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้

          ปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1    จำนวน  10,000   บาท

                    ภาคเรียนที่ 2    จำนวน    5,000   บาท

          ปีที่ 2   ภาคเรียนที่ 1    จำนวน    5,000   บาท

           หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 

เป็นนักเรียน / นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ทั้งจาก ปวช. / ปวส. จากวิทยาลัยในเครือของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

- วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

- วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี

- วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

- วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ

- วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ

- วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย

- วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ

- วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ขอนแก่น

 

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่  2.50 ขึ้นไป

2.  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที


หมายเหตุ : 

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 2 อาคาร 11 

โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4