news

ประชาสัมพันธ์

News3_DSC_0047

ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ จัดโครงการกิจกรรมเสริมวิชาการเรื่อง คุณสมบัติและทักษะที่จะเป็นในการให้บริการธุรกิจการจัดนำเที่ยว

29 ส.ค. 2553

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ ที่สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง คุณสมบัติและทักษะที่จะเป็นในการให้บริการธุรกิจการจัดนำเที่ยว ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00-11.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโดยภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์