news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

jitarsa

จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน บางปู

24 ส.ค. 2553

กองกิจการพลเรือนกองทัพบก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทำโครงการจิตอาสาเยาวชนรักชาติ “ปลูกป่าชายเลน พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี” โดยมี พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำหนด ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยาและโฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) พร้อม ด้วย ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและคณบดีคณะศิลปศาสตร์ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.กลอเรีย  วิธีเจริญ,ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.พัชราพร  รัตนวโรภาส มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจิตอาสา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ และเพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสาด้านการบำเพ็ญประโยชน์ปลูกป่าชายเลน ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีนักศึกษาวิชา HUM 100 ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และชมรมพัฒนาบุคลิกภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 450 คน โดยนักศึกษาจะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2553
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2553
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2553