news

ฝึกอบรมเสริมหลักสูตร

Certificate PowerPoint 2010

เสริมหลักสูตร Microsoft Office 2010 ขั้นเทพ

8 พ.ค. 2555

หลักสูตรนี้ เน้นเจาะลึกการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010 และ Microsoft Office PowerPoint 2010 ที่นักศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในระดับดีมาก เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และการทำงานในอนาคต มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถสอบใบประกาศนียบัตรการใช้งานโปรแกรม (Cert.) ได้