news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงงานหรือซอฟต์แวร์ของนักศึกษา

14 มี.ค. 2555

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงงานหรือซอฟต์แวร์ของนักศึกษา ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555
ณ ห้อง 5-901 อาคารสยามบรมราชกุมารี