bangkane-courses

แนะนำหลักสูตร

Educational-Administration

ภาษาไทย     : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Accountancy

ชื่อเต็มภาษาไทย     : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบัญชี)
ชื่อย่อภาษาไทย      : ปร.ด. (การบัญชี)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Accountancy)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : Ph.D. (Accountancy)

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได้รับเห็นชอบจาก สกอ.

หลักสูตรได้รับการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคคลากร

หนังสือ สกอ. รับทราบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

 

 

ดร. มนตรี ช่วยชู

ผู้อำนวยการหลักสูตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
Doctor of Philosophy Program in Accountancy

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างนักวิชาการ และนักปฏิบัติด้านการบัญชีที่มีทักษะในการวิจัย การคิด การปฏิบัติ การแก้ปัญหา และการนำเสนอ ที่มีความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรม เพื่อผลิตผลงานวิจัยเชิงวิชาการ และปฏิบัติการที่มีคุณภาพก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในด้านบัญชีให้กับภาคธุรกิจและประเทศ ปัจจุบันคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการเตรียมพร้อมด้านการจัดหาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการเรียนการสอน กระบวนการค้นคว้าวิจัย ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการจัดการองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยได้อย่างดีเยี่ยม

1.  ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบัญชี เพื่อผลิตดุษฏีบัณฑิตที่มีทักษะในการวิจัย การคิด การปฏิบัติ และการแก้ปัญหา ในด้านบัญชีอย่างมืออาชีพและมีคุณธรรม เพื่อให้เป็นนักวิชาการ และผู้นำระดับสูงในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาระบบบัญชีขององค์กรและประเทศ

2. ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เป็นหลักสูตรที่มีความพร้อมและสามารถผลิตและพัฒนานักบัญชียุคใหม่ที่ตอบสนองความต้องการในการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2552-2561 ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดจนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community: AEC)

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้บริหารทางด้านบัญชี  นักวิชาการด้านบัญชี  และนักวิจัยที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีความเป็นผู้นำ  ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการนำความรู้ด้านบัญชีไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมืออาชีพ

2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ในเชิงลึกในระดับประเทศและนานาชาติ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการบัญชีให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

4. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพบัญชี และสามารถใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านบัญชีจนทำให้องค์กรมีผลดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

5. มีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับการบัญชี การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมทางด้านการบัญชี ตลอดจนสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

4. อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาในแขนงสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น

1. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

2. ผู้ประกอบกิจการตนเอง อาทิ เป็นเจ้าของสำนักงานบัญชี

3. ที่ปรึกษา อาทิ ที่ปรึกษาทางด้านการบัญชีและการเงิน ด้านบัญชีบริหาร ด้านการสอบบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านภาษีอากร  และด้านสารสนเทศทางการบัญชี

4. อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

1.ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทบัญชีหรือเทียบเท่า

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบัญชีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะแล้ว และเป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี

ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยผู้เข้าศึกษาอาจจะต้องศึกษาวิชาปรับพื้นฐานทางการบัญชีเพิ่มเติม

2.ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะแล้ว และเป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยผู้เข้าศึกษาอาจจะต้องศึกษาวิชาปรับพื้นฐานทางการบัญชีเพิ่มเติม