bangkane-courses

แนะนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

01

ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Logistics and Supply Chain Management)

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Logistics and Supply Chain Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Logistics and Supply Chain Management)

โบว์ชัวร์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 

ดร.อัศม์เดช  วานิชชินชัย

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Ph.D. (Logistics and Supply Chain Management)

จากความตื่นตัวและเติบโตด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทั่วโลกในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยมีความต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ชั้นสูงในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อสร้างความเหนือชั้นในการแข่งขันในระดับนานาชาติให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน และแนวโน้มความต้องการดังกล่าวจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต

เพื่อตอบสนองความต้องการในระดับชาติดังกล่าว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงออกแบบกระบวนการและสื่อการเรียนการสอนที่ล้ำสมัย มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เช่น สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มีระบบการวัดผลการเรียนด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และบริหารหลักสูตรโดยนักวิชาการและนักปฏิบัติการระดับแนวหน้าของประเทศ (ดูจุดเด่นของหลักสูตรประกอบ) จากความพร้อมและความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ในข้างต้น ผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้สามารถสร้างนักวิจัยเชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ชั้นสูงด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้

จุดเด่นของหลักสูตร  Ph.D. (Logistics and Supply Chain Management)

เน้นการพัฒนาดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้นำ (Leader) ทั้งทางวิชาการและปฏิบัติการ ให้เป็นนักคิด (Thinker) นักปฏิบัติ (Practitioner) นักแก้ปัญหา (Problem Solver) และนักนำเสนอ (Presenter) หรือ “คิดเป็น ทำเป็น พรีเซนต์ได้” ที่มีผลงานที่จับต้องได้จริงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดย

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ์ในการวิจัยและการสอนในสาขาวิชานี้โดยมีการเปิดสอนครบทั้งระดับปริญญาเอก-โท-ตรี
  • หลักสูตรเน้นการบริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) มากกว่าวิศวกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Engineering)
  • กระบวนการในการเรียนรู้ และวัดผลถูกออกแบบให้มีความทันสมัยเป็นสากล แต่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ซึ่งช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องผ่านการวัดผลภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา
  • เน้นการประยุกต์ทฤษฏีสมัยใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงผ่านสื่อและเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัยและน่าสนใจเช่น Business Game, e-Learning กรณีศึกษาจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การสัมมนา เกมจำลองสถานการณ์ในโซ่อุปทาน โครงงานปรับปรุงงานจริง ฯลฯ
  • มี Guest Speakers เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำบรรยายเสริมพิเศษจากประสบการณ์จริงทุกวิชา
  • การวัดผล Course Work เน้นการแสดงความสามารถทางวิชาการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงด้วยผลงานที่จับต้องได้ เช่น ในทุกวิชานักศึกษาต้องเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ รวมถึงทำโครงงานวินิจฉัยและปรับปรุงงานในภาคธุรกิจจริง ฯลฯ
  • เสริมเพิ่มประสบการณ์โดยศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำ
  • บริหารหลักสูตรและอำนวยการสอนโดยคณะนักวิชาการและนักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับแนวหน้าของประเทศ

 

โอกาสทางวิชาชีพ

  • อาจารย์ นักวิจัย ที่ปรึกษา เจ้าของกิจการ และผู้บริหารระดับสูงในองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง

2. หากได้รับทุน หรือได้รับการสนับสนุนจากบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา

1. ต้องผ่านการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา