การจัดการการท่องเที่ยว

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว นอกจากการเรียน การสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

จุดเด่น

ฝึกฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกงานในต่างประเทศ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- มัคคุเทศก์
- ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ
- ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
- พนักงานประสานงานทัวร์
- พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองตั๋ว
- พนักงานออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว
- พนักงานวางแผนนำเที่ยว
- ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว
- นักพัฒนาการท่องเที่ยว
- นักส่งเสริมการท่องเที่ยว
- นักวิชาการท่องเที่ยวในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ฯลฯ

รายละเอียด


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)

ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)

Bachelor of Arts (Tourism Management)

B.A. (Tourism Management)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

 1.  นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เรียนอย่างมีความสุข สนุก และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง  ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว

2.  นอกจากการเรียน การสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เช่น โดยการฝึกภาคปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง การสำรวจและวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

3.  ในด้านความเข้มแข็งของความรู้ภาษาต่างประเทศหลักสูตร มีกลุ่มทักษะภาษาเสริมวิชาชีพให้นักศึกษา ศึกษาอย่างน้อย 2 ภาษาควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี  โดยนักศึกษาที่จบในสาขานี้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี อย่างน้อย 2 ภาษา

4.  มีการทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ ทีมงานผู้สอนที่มีประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความรู้ในต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ในการพัฒนาความรู้จากมืออาชีพ และ นักศึกษามีโลกทัศน์ใที่กว้างไกล

5.  บัณฑิตของสาขานี้จะได้รับบัตรประกอบวิชาชีพ จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา 2 บัตร คือ

     -  บัตรมัคคุเทศก์สีบรอนซ์เงิน บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) สามารถนำเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและสามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
     -  บัตรผู้นำเที่ยว (Tour Leader)  สามารถดูแลและอำนวยความสดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ

UploadImage UploadImage 

UploadImage

คณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์ราณี อมรินทร์รัตน์ อาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และด้านการตลาด มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง มี ผลงานการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความต่างๆ และ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ ยังเป็นวิทยากรฝึกอบรมในด้านการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรต่าง ๆ
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1248 ,1559
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์ราณี อมรินทร์รัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รก.หน.สาขาฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: พบ.ม. (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี: วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตร: Cert. (Special Hotel Management)
ITM, Austria

ประกาศนียบัตร: Cert. (Training for the Trainer)
PATA&TAT
ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์
ผู้ช่วยคณบดี (ขอนแก่น) และอาจารย์ประจำ (บางเขน)

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาโท: MAA (Administration)
Central Queensland University, Australia

ปริญญาโท: นศ.ม. (ประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและการโรงแรม)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประกาศนียบัตร: วิชาชีพบัตรมัคคุเทศก์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543
ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปริญญาโทสองใบ ใบแรกนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการประชาสัมพันธ์ และใบที่สองจากออสเตรเลีย MASTER OF ARTS ADMINISTRATION , CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITYและสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ของ ททท. เคยเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ทิเบต เนปาล อินเดีย เมียน์ม่าร์ มัลดิฟส์และยุโรป รวมทั้งเป็นเจ้าของกิจการบริษัททัวร์ สนใจด้านมรดกโลกมาตั้งแต่เด็กอายุ 14 ปี เขียนหนังสือท่องเที่ยวสุโขทัยเผยแพร่เรื่อง”ตามรอยพ่อขุน”และได้รับรางวัลเรียงความดีเด่นระดับนานาชาติจากไจก้า ญี่ปุ่น เรื่อง”ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศของฉัน” เป็นผู้ดำเนินรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวทางเคเบิ้ลทีวีทั่วประเทศ เป็นนักกิจกรรมตัวยงเคยเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี นักศึกษากิจกรรมดีเด่นของ ม.กรุงเทพ ประธานกลุ่มเพื่อนเยาวชนต่อต้านยาเสพติดฯ ได้รับพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เยาวชนดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯและได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้แทนเยาวชนไทย 1 ใน 21 ประเทศทั่วโลกไปร่วมประชุมผู้นำเยาวชนระดับโลกเพื่อร่างกฏบัตรสหประชาชาติว่าด้วยศตวรรษที่ 21 ศตวรรษแห่งการปลอดยาเสพติดที่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ฝรั่งเศส ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขานุการกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร ที่ปรึกษาสมาคมการท่องเที่ยวจ.สุโขทัย ไวยาวัจกรและกรรมการวัดต่างๆ 5 แห่งที่จ.สุโขทัย จ.แพร่ จ.เชียงใหม่ เป็นอาสาสมัครของศรีปทุม USR นอกจากนี้ยังได้รับเชิญจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “การใช้ภาษาในการสื่อสารและการบริการ” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช้ภาษาในการสื่อสารและการบริการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในระดับการบริการ 3 ระดับ คือ การเฝ้าฯถวายงานพระราชวงศ์ทั้งไทย และต่างประเทศ ระดับบุคคลสำคัญ (VIP) และระดับบุคคลทั่วไปแก่พนักงานการบินไทย ที่ปฏิบัติงานในห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ ในหลักสูตร SERVICE EXCELLENCE IN ROYAL FIRST CLASS AND ROYAL SILK CLASS LOUNGE และมีผลงานวิจัยองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกในประเทศไทย” อ.ธาวิษ ได้จัดทำเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาเอเชียในโลกยุคใหม่ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษ สื่อประชาสัมพันธ์ในธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรม เป็นต้น
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1317
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์ปวีดา สามัญเขตรกรณ์ สำเร็จการศึกษปริญญาโท(สาขาการจัดการนันทนาการท่องเที่ยว)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย เช่น เป็นวิทยาการบรรยายหัวข้อ”การท่องเที่ยวตามแนวคิดวิถีไทย และหลักการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีไทย” ให้แก่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งทีี่ 29 ประจำปี 2557 ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1402
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์ปวีดา สามัญเขตรกรณ์
อาจารยฺประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: วท.ม. (สาขาการจัดการนันทนาการท่องเที่ยว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: บธ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศนียบัตร: วิชาชีพบัตรมัคคุเทศก์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544

ประกาศนียบัตร: การเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมสัมพันธ์
โครงการปฏิบัติการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมของการเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม)

ประกาศนียบัตร: Marketing Public Relations for Educational Institutions
อาจารย์ปรียาภรณ์ เฮอร์ริงตัน
อาจารยฺประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาตรี: บธ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศนียบัตร: วิชาชีพมัคคุเทศก์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อาจารย์ปรียาภรณ์ เฮอร์ริงตัน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดท่องเที่ยว ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด-การขายภาคธุรกิจนำเที่ยว รวมถึงการเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว (Tour Guide/Tour Leader) ผู้ประสานงานจัดนำเที่ยว (Tour Operator) ให้แก่บริษัททัวร์หลายแห่ง ท่านมีประสบการณ์ด้านการสอนในสาขาวิชาชีพท่องเที่ยวทำให้ช่วยเสริมรับให้งานอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1317
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์ปณต อัศวชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Communication Arts จาก Bangkok University International College ระดับปริญญาโททางด้าน Hotel and Tourism Management จาก Silpakorn University International College และกำลังศึกษาปริญญาเอกทางด้านการการจัดการมรดกทางด้านสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (International Program) มีประสบการณ์อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว และ MICE & Events
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1444
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์ปณต อัศวชัย
อาจารยฺประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Architectural Heritage Management and Tourism (International Program) Faculty of Architecture,Silpakorn University (Status : Studying )

ปริญญาโท: Master of Business Administration Program in Hotel and Tourism Management (International Program) Silpakorn University International College (SUIC)

ปริญญาโท: Master of Sport, Tourism and International Hospitality, Perpignan University, France. Silpakorn University International College (SUIC)

ปริญญาตรี: Bachelor of Communication Art (International Program), Major in Public Relations Bangkok University International College ( BUIC ), Bangkok
อาจารย์ปิยโสภาคย์ เกษมสันต์
อาจารยฺประจำ

วุฒิการศึกษา :

Master of Arts Hotel and Tourism Management,
At Naresuan University Bangkok Campus

Tour Guide Certificate (English Speaking Silver Card)
At Hotel and Tourism Training Instiute

Certificate on Administrative Office
At Australian Business College, Fremantle, Western Australia

Travel Trade Certificate
At Hotel and Tourism Training Institure, Bangsaen, Chonburi

Elementary Education Degree
At Khon Kaen University , Thailand
มล. ปิยโสภาคย์ เกษมสันต์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน การท่องเที่ยวต่างประเทศ สำรองที่พัก จัดคณะศีกษาดูงาน และศึกษาต่อต่างประเทศมากกว่า 20 กว่าปี และ ยังรับเชิญบรรยายด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยว ให้กับ มหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วม 25 กว่าปี
โทร : 02-2579-111 ต่อ 1401
แฟกซ์ : 02-2579-111 ต่อ 1247