ธุรกิจการบิน

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน โดยหลักสูตรได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆ และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบินที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก

จุดเด่น

หลักสูตรได้ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริการ การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ในหลักสูตรยังมีการมุ่งเน้นภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ซึ่งเป็นจุดแข็งของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อบริหารจัดการสาขาวิชาธุรกิจการบินให้เป็นไปตามปณิธานดังกล่าวข้างต้น การจัดการศึกษาจึงเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น บริษัทการบินไทย จำกัด English for (มหาชน) และสถาบันฝึกอบรมด้าน การบิน (TFTA) เป็นต้น

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตสและสจ๊วต)
- พนักงานบริการส่วนภาคพื้น
- นักงานออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง
- พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
- เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน
ฯลฯ

เงินเดือน

เงินเดือน : 15,000-18,000 ขึ้นไป

รายละเอียด

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการบิน)

ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)

Bachelor of Arts (Airline Business)

B.A. (Airline Business)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน โดยหลักสูตรได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆ และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบินที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิค หลักสูตรได้ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริการ การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ นอกจากนี้ในหลักสูตรยังมีการมุ่งเน้นภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ซึ่งเป็นจุดแข็งของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ในการบริหารจัดการสาขาวิชาธุรกิจการบินให้เป็นไปตามปณิธานดังกล่าวข้างต้น การจัดการศึกษาจึงเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้ ฝึกฝนและหาประสบการณ์จากการเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติงานจริง เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินทั้งในภาครัฐและเอกชน เนื่องจากมีการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น บริษัทการบินไทย จำกัด English for (มหาชน) และสถาบันฝึกอบรมด้าน การบิน (TFTA) เป็นต้น

 

UploadImage UploadImage


UploadImage 


UploadImage 

UploadImage 

UploadImage

UploadImage 

UploadImage

คณาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์ธนกร ณรงค์วานิช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารการจัดการโลจิสติกส์ และมีประสบการณ์การทำงานด้านการบินเป็นจำนวนมาก เช่น สายการบินภูเก็ตแอร์ สายการบินอลิตาเลีย สายการบินเอนเจิล สายการบินแอร์อันดามัน สายการบินภูเก็ตแอร์ ประกอบกับมีประสบการณ์การสอนด้านธุรกิจการบินมายาวนานกว่า 3 ปี
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1398
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์เมธาวี ธรรมเกษร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาโททางด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบิน จาก RMIT University ประเทศออสเตรเลีย และกำลังศึกษาปริญญาเอกทางด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและความยั่งยืน หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1378
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 1247
อาจารย์ณัฏฐมล เผ่าพันธ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ด้านการบิน เป็นผู้มีประสบการณ์การสอนด้านการบินมายาวนานกว่า 3 ปี
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1395
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์วสวัตติ์ สุติญญามณี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโททางด้านการกำกับดูแลกิจการจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตรการตรวจสอบภายใน จาก The Institute of Internal Auditors ประเทศสหรัฐอเมริกา และอยู่ในช่วงทำดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกทางด้านประชากรศาสตร์ ด้วยทุนการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตเพื่อฉลองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 100 ปี และมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 4.00 อีกทั้งมีประสบการณ์อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจการบิน
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1403
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์วัชราภรณ์ อรานุเวชภัณฑ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโททางด้านการจัดการการตลาด จากวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์อย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการบริการ
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1386
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์จุฑาทิพย์ จันทระ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอก จิตวิทยาวิชาโท ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท การจัดการ MBA จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีประสบการณ์ทั้งด้านการปฎิบัติการภาคพื้นและปฏิบัติการทางอากาศ
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1399
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์ลัคณา สันติณรงค์ อดีตผู้จัดการประจำประเทศไทยของเจ็ท แอร์เวย์ส, Jet Airways (India) สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเมื่อเดือน ตุลาคม 2553 โดยก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับเจ็ท แอร์เวย์ส ลัคณาเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำประเทศไทยและกัมพูชา ของสายการบิน KLM Royal Dutch Airlines และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาด และองค์กรในเครือบริษัทเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนด้านโรงแรมและรีสอร์ตชั้นนำในประเทศไทยหลายแห่ง เครือโรงแรมที่เป็นที่รู้จักอย่างดีในประเทศไทย ได้แก่ Grand Hyatt Erawan and JW Morriott Bangkok โดยรับผิดชอบด้านสื่อสารการตลาด และดูแลเรื่องการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณชน
โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1173
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247
อาจารย์สุรัสวดี จักษุรักษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และมีประสบการณ์ด้านการบิน เช่น Jalways (Japan Airline Group)

โทร : 0-2579-1111 ต่อ 1392
แฟกซ์ : 0-2579-1111 ต่อ 1247