รู้จักวิทยาลัย

UploadImage


วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมการบริการ จึงเปรียบเสมือนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ต้นกล้าทางความรู้ และศาสตร์การบริการ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในศาสตร์แขนงอื่นๆ ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

โดยวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ได้แยกตัวออกมาจากคณะศิลปศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2558 (ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นในปี พ.ศ.2532)  

ปัจจุบันวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการทเปิดทำการเรียนการสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาธุรกิจการบิน
2. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
3. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
4. สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
5.  สาขาวิชาธุรกิจการบิน (นานาชาติ)

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคณะศิลปศาสตร์ หรือ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานของคณบดี ดังรายนามตามลำดับต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์ภัทรา ประดิษฐวณิช
2. นายประจวบ แสงอินทร์ (รักษาการ)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ณ สงขลา
5. ดร.ศรีประภา สร้อยพาน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลอเรีย วิธีเจริญ
7. ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ (คณบดีคนปัจจุบัน)