คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้บัณฑิตได้ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชัน
ด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติ และ 2 มิติ เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก การเขียนสตอรี่บอร์ด การผลิตแอนิเมชัน

จุดเด่น

สร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวจากจินตนาการสู่จอภาพ ทั้งในรูปแบบแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตแอนิเมชัน และสร้างเทคนิคพิเศษสำหรับภาพยนตร์และโฆษณาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบตัวละครและฉาก การสร้างควัน /ไฟ/ระเบิด การจำลองเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- ศิลปินผู้สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษ
- นักสร้างโมเดลสามมิติ
- ผู้กำกับเทคนิค
- ผู้ดูแลการทำงานด้านเทคนิคของวิชวลเอฟเฟกต์
ฯลฯ

รายละเอียด

ชื่อปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)
ศป.บ. (คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Computer Animation and Visual Effests)
B.F.A.
(Computer Animation and Visual Effests)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 

จุดเด่นของสาขา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เน้นศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติ และ 2 มิติ เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก การเขียนสตอรี่บอร์ด การผลิตแอนิเมชัน เป็นต้น

เน้นการผลิตแอนิเมชัน
ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติและ 2 มิติ  เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก  การเขียนสตอรี่บอร์ด การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม3 มิติและ 2 มิติ  และการตัดต่อ เป็นต้น

UploadImage

มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่ทันสมัย
ในระบบ Professional เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกคน ให้ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย 

เรียนกับมืออาชีพ
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์

UploadImage

โอกาสทางวิชาชีพ
อาชีพที่บัณฑิตสามารถทำได้เมื่อสำเร็จการศึกษามีหลากหลายสาขา อาทิ
- Visual Effects Artist ศิลปินผู้สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์และงานโฆษณาทางโทรทัศน์
- Visual Effects Compositor ผู้ทำหน้าที่ประกอบภาพที่ถ่ายทำจริง (Live Action) กับภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ (CGI) 
- 3D SLR Artist ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแสง-เงาและการสร้างพื้นผิวต่างๆให้กับวัตถุในโปรแกรมสามมิติ 
- 3D Modeller นักสร้างโมเดลสามมิติ ออกแบบและสร้างสรรค์โมเดลสามมิติประเภทต่างๆ
- Technical Director ผู้กำกับเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านศิลปะและการเขียนโปรแกรม ดูแลการทำงานด้านเทคนิคของวิชวลเอฟเฟกต์

UploadImage


จากภาพวาดในกระดาษสู่ภาพเคลื่อนไหวที่มีชีวิตบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการนี้สอนให้นักศึกษาลงมือสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยคอมพิวเตอร์ที่รองรับโปรแกรมการทำงานด้าน Animation ในระดับมืออาชีพ เพื่อเปิดโอกาสในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีอีกต่อไป
UploadImage

คณาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย

อาจารย์ วรากร ใช้เทียมวงศ์ มีความเชี่ยวชาญในด้าน 2D Animation และ 3D Animation โดยมีประสบการณ์ทำงานจากการเป็นนักแอนิเมเตอร์ และผู้ผลิต (Producer) ผลิตรายการทางโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศมากมาย เช่น การ์ตูน 3D animation เรื่อง Super Malt พิทักษ์โลก การ์ตูน 3D animation เรื่อง Bing Bedtime สำหรับออกฉายในประเทศแคนาดา และ Trailer เปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Freej ของประเทศอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล คือ รางวัลที่ 2 ประเภท Short Animation เรื่อง “ช้าง” โดยร่วมกับทีมงานวิธิตา แอนิเมชั่น ในงาน Thailand Animation & Multimedia 2006 (TAM 2006)

วุฒิการศึกษา:
ปริิญญาโท: M.A. (3D Computer Animation)
Bournemouth University, UK

ปริญญาตรี: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1998
Assistant Director, 2001-2003
Fatflim Production-Bangkok
Job Description:
• Provided practical support to the director and production team during the making of TV Commercial.
• Handled administrative and organisational tasks, to help the production run smoothly and on time.
• Performed wide range of tasks at all stages before, during and after filming.
• Attended production meetings, copied and distributed scripts.
Assistant Director, 2003-2004
Phenomena -Bangkok
Job Description:
• Provided practical support to the director and production team during the making of TV Commercial.
• Handled administrative and organisational tasks, to help the production run smoothly and on time.
• Performed wide range of tasks at all stages before, during and after filming.
• Attended production meetings, copied and distributed scripts.
Visual Effect Artist, 2004-2007
Imagimax -Bangkok
• Worked directly with the director or producers of a project to determine what effects can be performed from the script or plot outline.
• Responsible for designing and creating animated environments and characters, drawing or modeling storyboards, and ensuring that the animation corresponds to the original footage.
Responsible for adjusting the lighting, placement, and color of special effects so that they are identical to the scene in which they are placed and they coincide with any other action that takes place during the scene.
Part-time Lecturer, 2008-2009
The Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University -Bangkok
• Responsible for Digital media Course.
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์ประจำ สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ คณะดิจิทัลมีเดีย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2551 – 2552 : อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2549 – 2551 : อาจารย์พิเศษ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ภาควิชา ดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2546 – 2548 : Graaphic designer บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด

วุฒิการศึกษา:
Cer.2d animation, Laputa Art Animation School, japan, 2013
: Dip.2d animation, Japan Electronics college, japan, 2013
: Dip. Japanese language, Bunka Institute of Language, japan, 2011
: ศม. ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
: ศป.บ. ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์กัณยาวีร์ มีความเชี่ยวชาญด้าน Digital Arts และ 3D Animation โดยมีประสบการณ์ทำงานจากการเป็นนักแอนิเมเตอร์ (animator) ให้กับบริษัทแอนิเมชั่นชั้นนำของประเทศไทย ตัวอย่างผลงานที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ การ์ตูนซีรี่ส์ 3D animation ออกอากาศ เช่น เรื่อง ปังปอนด์ ตัวจิ๋วหัวใจฮีโร่ และเรื่อง พ่อค้าจิ๋วหัวใจเกินร้อย เป็นต้น และงานโฆษณา เช่น โฆษณาสาหร่ายตรา เถ้าแก่น้อย เป็นต้น

อาจารย์กัณยาวีร์ ได้รับรางวัลศิลปนิพนธ์ดีเด่น ปี 2551 และได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนตัวอย่าง ในงาน “มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 1” นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัล คือ รางวัลที่ 2 ประเภท Short Animation เรื่อง “Chicken Break” และ ประเภท Series เรื่อง “Pillow mon” ในงาน Asia Animation Award 2010 โดยร่วมกับทีมงาน วิธิตา แอนิเมชั่น
วุฒิการศึกษา:
วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ลาดกระบัง
ศิลปบัณฑิต ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต