คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้บัณฑิตได้ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชัน
ด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติ และ 2 มิติ เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก การเขียนสตอรี่บอร์ด การผลิตแอนิเมชัน

จุดเด่น

สร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวจากจินตนาการสู่จอภาพ ทั้งในรูปแบบแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตแอนิเมชัน และสร้างเทคนิคพิเศษสำหรับภาพยนตร์และโฆษณาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบตัวละครและฉาก การสร้างควัน /ไฟ/ระเบิด การจำลองเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- ศิลปินผู้สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษ
- นักสร้างโมเดลสามมิติ
- ผู้กำกับเทคนิค
- ผู้ดูแลการทำงานด้านเทคนิคของวิชวลเอฟเฟกต์
ฯลฯ

รายละเอียด

ชื่อปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)
ศป.บ. (คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Computer Animation and Visual Effests)
B.F.A.
(Computer Animation and Visual Effests)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 

จุดเด่นของสาขา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เน้นศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติ และ 2 มิติ เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก การเขียนสตอรี่บอร์ด การผลิตแอนิเมชัน เป็นต้น

เน้นการผลิตแอนิเมชัน
ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติและ 2 มิติ  เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก  การเขียนสตอรี่บอร์ด การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม3 มิติและ 2 มิติ  และการตัดต่อ เป็นต้น

UploadImage

มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่ทันสมัย
ในระบบ Professional เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกคน ให้ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย 

เรียนกับมืออาชีพ
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์

UploadImage

โอกาสทางวิชาชีพ
อาชีพที่บัณฑิตสามารถทำได้เมื่อสำเร็จการศึกษามีหลากหลายสาขา อาทิ
- Visual Effects Artist ศิลปินผู้สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์และงานโฆษณาทางโทรทัศน์
- Visual Effects Compositor ผู้ทำหน้าที่ประกอบภาพที่ถ่ายทำจริง (Live Action) กับภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ (CGI) 
- 3D SLR Artist ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแสง-เงาและการสร้างพื้นผิวต่างๆให้กับวัตถุในโปรแกรมสามมิติ 
- 3D Modeller นักสร้างโมเดลสามมิติ ออกแบบและสร้างสรรค์โมเดลสามมิติประเภทต่างๆ
- Technical Director ผู้กำกับเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านศิลปะและการเขียนโปรแกรม ดูแลการทำงานด้านเทคนิคของวิชวลเอฟเฟกต์

UploadImage


จากภาพวาดในกระดาษสู่ภาพเคลื่อนไหวที่มีชีวิตบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการนี้สอนให้นักศึกษาลงมือสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยคอมพิวเตอร์ที่รองรับโปรแกรมการทำงานด้าน Animation ในระดับมืออาชีพ เพื่อเปิดโอกาสในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีอีกต่อไป
UploadImage

คณาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย