ดิจิทัลอาร์ตส์

มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพเคลื่อนไหวด้วยสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) และการวาดภาพประกอบ (Illustration) เป็นต้น

จุดเด่น

เรียนรู้การออกแบบงานศิลปะ ในรูปแบบของจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพเคลื่อนไหวด้วยสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือในโปรแกรม เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การออกแบบโมเดล แบบ 3 มิติ (3D Sculpture) การวาดภาพประกอบ (Illustration) และงานศิลปะในเกม เป็นต้น

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักออกแบบกราฟิก
- นักวาดภาพประกอบ
- ช่างภาพ
- นักสร้างโมเดลสามมิติ
- ศิลปิน
- นักออกแบบด้วยการประยุกต์เทคนิคการวาดภาพประเภทต่างๆ
ฯลฯ

รายละเอียด

ชื่อปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลอาร์ตส์)
ศป.บ. (ดิจิทัลอาร์ตส์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Digital Arts)
B.F.A. (Digital Arts)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร


ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 

จุดเด่น 
สร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลอาร์ส์
ทุกรูปแบบเพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์งานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) การวาดภาพประกอบ (Illustration) และศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) เป็นต้น

มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่ทันสมัย
ในระบบ Professional เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกคน ให้ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย 

เรียนกับมืออาชีพ
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์

UploadImage

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสื่อมัลติมีเดีย
โดยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น จิตรกรรมดิจิทัล (Digital Paint) ประติมากรรมดิจัทล (3D Sculpture) ศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) ตลอดจนศิลปะภาพถ่าย (Photo Arts) ศิลปะการจัดวาง (Installation Arts) และศิลปะสื่อ (Media Arts) เป็นต้น

สาขาดิจิทัลอาร์ตส์  แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ได้แก่
-  กลุ่มวิชาชีพเลือก ดิจิทัลอาร์ส์  
   ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลอาร์ส์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์งานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) การวาดภาพประกอบ (Illustration) และศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) เป็นต้น

UploadImage
 
-  กลุ่มวิชาชีพเลือก มีเดียอาร์ส์  
   ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสื่อมัลติมีเดีย โดยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น จิตรกรรมดิจิทัล (Digital Paint) ประติมากรรมดิจัทล (3D Sculpture) ศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) ตลอดจนศิลปะภาพถ่าย (Photo Arts) ศิลปะการจัดวาง (Installation Arts) และศิลปะสื่อ (Media Arts) เป็นต้น

UploadImage

คณาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย

มีความเชี่ยวชาญด้าน ประติมากรรม การออกแบบ งานตกแต่ง และ องค์ประกอบศิลป์ โดยมีผลงานทาง ประติมากรรม อาทิเช่น -Assistant แกะสลักหินทราย อนุสรณ์ สถานพลเอก ชาติชาย ชุณหวัณ จ.นครราชสีมา -ปั้นหุ่นติดตั้ง จิปาถะภัณฑ์ บ้านคูบัว จ.ราชบุรี -ปั้นหุ่นติดตั้ง พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง RIPLEY พัทยา จ.ชลบุรี-ประติมากรผู้ช่วยปั้น อนุสาวรีย์ พระยาจักรี จ.พิษณุโลก
ผลงานทางวิชาการ ร่วมแสดงผลงานทางศิลปะ อาทิเช่น -แสดงผลงาน thesis นักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ หอศิลป์ ม.ศิลปากร – Cerficate of the Olympic art and sport contest 2008 -แสดงงานประติมากรรมของสโมสรโรตารี่ กรุงเทพ – ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่9 2552 หอศิลป์เจ้าฟ้ากรุงเทพ -ทรรศการ โฉมหน้าศิลปิน สีลมแกลเลอเรียเป็นต้น นอกจากนี้ยัง อาจารย์ วิชัย ยังเคยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษของ สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากรด้วย

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ศ.ม. (ประติมากรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี: ศ.บ. (ประติมากรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1998
อาจารย์ภานุวัฒน์ มีความเชี่ยวชาญใน ด้านศิลปะภาพพิมพ์ การออกแบบกราฟิกและองค์ประกอบศิลป์ โดยมีผลงานที่ได้รับการจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศมากมาย อาทิเช่น The 14th International Biennial Print Exhibition2010, Taiwan, The 2thBongkokTriennale Print and Drawing Exhibition2009, Thailand, The “Iosif” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition2009, Romania, International Mini Print Tetovo2008, Macedonia, The 7th Kochi International Triennial Exhibition of Prints2008, Japan, The 14th International Print Biennial Varna2007, Bulgaria, International Print and Drawing Exhibition2003, Thailand, The 4th Egyptian International Print Triennial2003, Egypt, International Triennial of Graphic Art Bitola2003, Macedonia แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48,49,53,54,55,56

อาจารย์ภานุวัฒน์ได้รับรางวัลทางวิชาชีพจากผลงานมากมาย ได้แก่ “Three Equal Awards” The 15th International Print Biennial Varna2009, Bulgaria, รางวัลที่ 2 รางวัลสนับสนุน โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 2553 ครั้งที่ 56, รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 2550 ครั้งที่ 53, รางวัลพิเศษ การแสดงงานศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 19 เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ภานุวัฒน์ยังเคยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
: อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
: เขียนบทความศิลปะประกอบเว็บไซต์ กระทรวงวัฒนธรรม
: นักเขียนประจำกองบรรณาธิการนิตยสารไฟน์อาร์ท
: นักเขียนประจำกองบรรณาธิการนิตยสารอาร์ตสแควร์ โดยกระทรวงวัฒนธรรม
: ภัณฑารักษ์ร่วมในนิทรรศการศิลปะ “คิดได้ไง?! The Sketch" ณ หอศิลป์ตาดูไทยยานยนตร์
: ภัณฑารักษ์นิทรรศการศิลปะ “อ่อนนุช” ณ หอศิลป์ตาดูไทยยานยนตร์
: เขียนบทความและร่วมจัดทำหนังสือ “10 ปี ศิลปาธร” สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
:อาจารย์พิเศษรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ/ วาดเส้น /องค์ประกอบศิลป์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยกับศิลปิน แห่งชาติ” ณ บ้านดำนางแล จังหวัดเชียงราย
- เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทยหัวใจสันติภาพ” โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
- เดินทางศึกษาดูงานในเทศกาลศิลปะ “Art Stage Singapore” ประเทศสิงคโปร์
- เขียนและรวบรวมข้อมูลในสูจิบัตร “นิทรรศการศิลปะรังผึ้ง” เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ. 2555 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- เขียนบทความประกอบสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ “รูปทรงแห่งเสียงสัมผัส” ศิลปิน วิสุทธิ์ ยิ้มประเสริฐ ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เขียนบทความประกอบสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ “สามสิ่ง” ศิลปิน ณเรศ จึง ณ พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติหอศิลปะ
- เขียนบทความประกอบสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ “อ่อนนุช” ณ หอศิลป์ตาดูไทยยานยนตร์

อาจารย์เกรียงไกร กงกะนันทน์ มีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะภาพพิมพ์ วาดเส้น จิตรกรรม การออกแบบ องค์ประกอบศิลป์ New Media Art และงาน Installation Art โดยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในหลายมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการเขียนหลักสูตรและวางแผนการสอนในบางรายวิชาที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์อีกด้วย

อาจารย์เกรียงไกรจบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง หลังจากนั้นได้รับทุนรัฐบาลอิตาลี ไปศึกษาที่ Accademia di Belle Arti di Firenze เมือง Florence ประเทศ Italy ซึ่งสถาบันแห่งนี้เป็น Art Academy แห่งแรกของยุโรป อาจารย์เกรียงไกรจบปริญญาโทจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี 2556

ในปี 2552 และ 2553 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จากการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55 และ รางวัลสนับสนุน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม รางวัลที่ 1 จากการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56 นอกจากการแสดงงานในประเทศแล้ว ยังได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงและแสดงงานศิลปะนานาชาติที่ประเทศ USA, Spain, Germany, Netherland, Romania, Italy, Belgium, Bulgaria, Lithuania, Poland, Canada, Uruguay, Macedonia, Portugal, Mexico, Brazil, Japan, Korea, Taiwan, China, Bosnia, Malaysia, Pakistan.

ล่าสุดในปี 2556 ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ โคลัมเบียเข้าร่วม Ping Pong Project ร่วมกับศิลปินจากประเทศโคลัมเบีย แสดงงาน Restless 2 ที่ Cavin-Morris Gallery, NYC ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงงานระหว่างศิลปินไทยและเกาหลี ที่ Gallery Jireh ที่ประเทศเกาหลี โดย Dr. Brian Curtin เป็น Curator นอกจากนี้ยังมีผลงานศิลปะตีพิมพ์ในหนังสือหลายเล่มอาทิเช่น One World One Art และ Re Imagine ของสำนักพิมพ์ Artnow International Corporation ซึ่งวางขายในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1998