คณะดิจิทัลมีเดีย

โลโก้คณะ:ตัวอักษรที่สื่อถึงความเป็นนักสร้างสรรค์ในแบบของคนรุ่นใหม่ และเป็นโลโก้ที่เกิดจากความคิดริเริ่มของนักศึกษา ในยุคที่เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายต่างๆ ทำให้รูปแบบของสื่อด้านดิจิทัลมีการพัฒนาและแข่งขันกันมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งในด้านเนื้อหา เทคโนโลยี รูปแบบ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งพัฒนาการของสื่อดิจิทัลนี้ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาล ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

SPU : นักศึกษา ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล ...

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" ...

THE NEXT BRAND AMBASSA...

THE NEXT BRAND AMBASSADOR โครงการคัดเลือกนักศึกษา ...

3 ภาษา เรียนแล้วรุ่ง จ...

3 ภาษา เรียนแล้วรุ่ง รองรับสายงานด้านสื่อสารธุรกิจ ...

SPU : นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ...

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

SPU : แจ้งประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง ...

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประทานปริญญาบัตร ...

SPU : นักศึกษา ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ ...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลแห่งความเป็นไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

ดิจิทัลอาร์ตส์

มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพเคลื่อนไหวด้วยสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) และการวาดภาพประกอบ (Illustration) เป็นต้น

จุดเด่น

เรียนรู้การออกแบบงานศิลปะ ในรูปแบบของจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพเคลื่อนไหวด้วยสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือในโปรแกรม เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การออกแบบโมเดล แบบ 3 มิติ (3D Sculpture) การวาดภาพประกอบ (Illustration) และงานศิลปะในเกม เป็นต้น

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักออกแบบกราฟิก
- นักวาดภาพประกอบ
- ช่างภาพ
- นักสร้างโมเดลสามมิติ
- ศิลปิน
- นักออกแบบด้วยการประยุกต์เทคนิคการวาดภาพประเภทต่างๆ
ฯลฯ

คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้บัณฑิตได้ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชัน
ด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติ และ 2 มิติ เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก การเขียนสตอรี่บอร์ด การผลิตแอนิเมชัน

จุดเด่น

สร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวจากจินตนาการสู่จอภาพ ทั้งในรูปแบบแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตแอนิเมชัน และสร้างเทคนิคพิเศษสำหรับภาพยนตร์และโฆษณาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบตัวละครและฉาก การสร้างควัน /ไฟ/ระเบิด การจำลองเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- ศิลปินผู้สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษ
- นักสร้างโมเดลสามมิติ
- ผู้กำกับเทคนิค
- ผู้ดูแลการทำงานด้านเทคนิคของวิชวลเอฟเฟกต์
ฯลฯ

การออกแบบกราฟิก

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบกราฟิก เป็นหลักสูตรที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้
การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ รวมไปถึง
เรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์

จุดเด่น

เปิดอนาคตสู่การเป็นดีไซน์เนอร์ในดิจิทัลเอเจนซี่ และกราฟิกเฮ้าส์ ทำงานด้านการออกแบบและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น การสร้างแบรนด์ การออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเพคเกจจิ้ง สร้างสรรค์งานโฆษณา ออกแบบ e-Magazine ออกแบบ Info Graphic และสนุกไปกับการทำงาน Motion Graphic นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจดิจิทัลผสมผสานไปกับงานออกแบบอย่างลงตัว

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์
- นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ
- ตัวอักษรหรือภาพเคลื่อนไหว
- นักออกแบบกราฟิก
- ผู้กำกับศิลป์
- ช่างภาพ

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

นักศึกษาจะได้เรียนรู้การออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน สื่อการเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ การออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ

จุดเด่น

เรียนรู้การออกแบบสื่อดิจิทัล ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ เช่น แอปพลิเคชัน (Application) เว็บไซต์ (Web Site) อินสตอลเลชัน (Installation) สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) ดิจิทัลแม็กกาซีน (Digital Magazine) รวมถึงการพัฒนาเกม ซึ่งจะเรียนรู้การออกแบบเกม (Game Design) การออกแบบวิธีการเล่นเกม และการเขียนโปรแกรม (Game Programming) และการพัฒนาเกมหรือแอปพลิเคชัน เพื่อธุรกิจดิจิทัล (Tech Startup)

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- โปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมกราฟิก
- นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
- นักออกแบบเกม หรือวิธีการเล่นเกม
- ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งานภาพของเกมจากแนวความคิดในขั้นเบื้องต้น

ผลงานนักศึกษาและคณะ

Revenger

ผลงานศิลปนิพนธ์ เรื่อง Revenger โดย นายพุฒิพงศ์ สุวัฒนวงศ์ชัย สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม

การออกแบบกราฟิกการสร้างตราสินค้าและอตัลกัษณ์ สาหรับจกัรยานBalancebike

นางสาว ประภัสสรา สกุลสถาพร โครงงานการออกแบบกราฟิกการสร้างตราสินค้าและอัตลักษณ์ สำหรับจักรยานBalancebike สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกคณะดิจิทัลมีเดียมห...

ผลงาน​การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว สำหรับ งานทะเบียนราษฏรและงานบัตรประ...

บุศรินทร์ บริบูรณ์ สาขา การออกแบบกราฟิก การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว สำหรับ งานทะเบียนราษฏรและงานบัตรประชาชน

กราฟิกเคลื่อนไหว "รณรงค์เพื่อป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เลี้ยง"

นางสาวณัฏฐวี อำนวยรุ่งเรือง สาขาวิชาออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงงานออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว รณรงค์เพื่อป้องกันการทารุณกรรม...

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

SHOWCASE

นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน คณะดิจิทัลมีเดียได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ปี 2559

ศิษย์เก่า

เจ้าของบริษัท Wave Unit รับผลิตผลงานเสียงประกอบภาพยนตร์โฆษณา แอนิเมชัน และสื่อทุกชนิด ผลงานภายใต้ชื่อ Wave Unit
ธาดา ไมตรีเวช
  สุดเจ๋ง !!! เกมส์ ARAYA เกมส์ผีสยองขวัญที่สร้างความฮือฮาให้เกมเมอร์ทั่วโลก   
เจ้าของบริษัท MAD Virtual reality Studio
จัตุพร รักไทยเจริญชีพ
  เรียนดิจิทัลมีเดียต้องมีความตั้งใจและสนุกไปกับมัน  
นักวาดภาพประกอบ บริษัท สตูดิโอไฮฟ์ (Studio Hive Co.,Ltd.)
กัญชพร รณรงค์

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง