ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ และทักษะในการใช้ภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ ประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

จุดเด่น

ภาษาจีน เป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน
- มัคคุเทศก์ภาษาจีน
- ล่ามหรือนักแปลภาษาจีน
- ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ
- ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
ฯลฯ

รายละเอียด

ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Chinese for Business Communication)
B.A. (Chinese for Business Communication)


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

ภาษาจีน เป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และมีทักษะในการใช้ภาษาจีน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษา เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยบัณฑิตที่จบสาขานี้ สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและภาษาจีนควบคู่กันได้ เช่น เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่มีการประสานงานติดต่อกับประเทศจีน บริษัทของชาวไทยที่มีการติดต่อหรือร่วมลงทุนในประเทศจีนหรือไต้หวัน บริษัทของชาวจีนหรือไต้หวันที่เปิดสาขาในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ในองค์กรเอกชน กระทรวงต่างประเทศ สถานทูต มัคคุเทศก์ภาษาจีน นักแปลภาษาจีน ล่าม อาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ เป็นต้น 

คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์