ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

หลักสูตรสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม จึงมั่นใจได้ว่าเป็นหลักสูตรที่เนื้อหาตรงกับความต้องการและได้รับความรู้ที่ปฏิบัติจริงในองค์กรต่างๆ และนอกจากจะเน้นหลักทฤษฎีทางด้านภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังเสริมทักษะในด้านการบริหารธุรกิจให้กับนักศึกษาไปพร้อมกัน เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จุดเด่น

พร้อมส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมีรายวิชาที่เตรียมความพร้อม สำหรับการทดสอบ เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพความรู้ความสามรถด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาทุกคนเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาที่ต้องใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่น ได้แก่
- ล่าม
- นักแปล
- เลขานุการ
- มัคคุเทศก์
- พนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
- เจ้าหน้าที่โรงแรม
- เจ้าหน้าที่สายการบิน
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือภาคพื้น
- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
ฯลฯ

รายละเอียด

ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Japanese for Business Communication)
B.A. (Japanese for Business Communication)


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) หลักสูตร 4 ปี สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม จึงมั่นใจได้ว่าเป็นหลักสูตรที่เนื้อหาตรงกับความต้องการและได้รับความรู้ที่ปฏิบัติจริงในองค์กรต่างๆ เนื้อหาของหลักสูตรนอกจากเน้นหลักทฤษฎีทางด้านภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังเสริมทักษะในด้านการบริหารธุรกิจไปพร้อมกัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานกับองค์กรในประเทศหรือต่างประเทศ อีกทั้งทางหลักสูตรยังให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆ ควบคู่ไปกับภาษาญี่ปุ่น เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี และภาษาพม่า โดยนักศึกษาที่จบในสาขานี้จะสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 

การเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจำเจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญในเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 5 ปี เป็นอาจารย์พิเศษมาจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ดีเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับในแวดวงของชาวญี่ปุ่น การสอนของอาจารย์จะเน้นการฝึกฝนและเสริมความสามรถในการติดต่อสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับสากล นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความคิดของบุคคล และวัฒธรรมทางสังคม เสมือนได้ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นในช่วงภาคฤดูร้อน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนจากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยสอนด้วย

ในระหว่างเรียน ทางสาขาฯ จะมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นได้ เครือข่ายของหลักสูตรมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหลายมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นนักศึกษาจึงสามารถลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชาในประเทศญี่ปุ่นได้ มีความร่วมมือทางวิชาการกับ สมาคมเพื่อการส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นคณะกรรมการกำกับมาตรฐานหลักสูตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ จากภายนอกที่มีชื่อเสียงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น

บัณฑิตของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ สามารถใช้ความได้เปรียบด้านภาษาญี่ปุ่นและความรู้ทางธุรกิจร่วมกับภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาญี่ปุ่น บัณฑิตสามารถเลือกอาชีพได้อย่างหลากหลายทั้งหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น งานประชาสัมพันธ์ เลขานุการ งานสายการบิน ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม มัคคุเทศก์ หรือล่ามตลอดจนเจ้าหน้าที่ในบริษัทของญี่ปุ่น รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อในระดับสูง

UploadImage

คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์

โทร : 02-579-1111 ต่อ 1586
โทร : 02-579-1111 ต่อ 1585