มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ ในปี พ.ศ.2532 โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ซึ่งทั้ง 2 สาขาวิชาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย สำหรับกลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไปได้แยกออกไปสังกัดศูนย์วิชาการศึกษาทั่วไป  ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

ปรัชญา
การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

พันธกิจ
- มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
- มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสำนึก ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

วิสัยทัศน์
“เชี่ยวชาญวิชาชีพ  โดดเด่นไอที รอบรู้ภาษา ดีพร้อมปัญญา บุคลิกงามสง่า ทรงคุณค่าความเป็นไทย”