ข่าว/กิจกรรม

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจัดกิจกรรมดีๆ ไปทำจิตอาสาปลูกป่าเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นำนักศึกษาสมาชิกชมรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ช่วยป้องกันการพังทลายของชายฝั่งรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ชายฝั่ง รวมถึงลดมลภาวะทางอากาศ และลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งช่วยส่งเสริมความรักและสามัคคีภายในหมู่คณะและเป็นการปลูกจิตสำนึกในการทำจิตอาสาด้วยการเรียนรู้และปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก สมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา