ข่าว/กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม "ชุมชนเคหะบางบัว”

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ขานรับนโยบายการบริการวิชาการสู่สังคม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญอีกภารกิจหนึ่ง โดยอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ นำโดย ดร.พัชราพร รัตนวโรภาส และ ผศ.รอ.จุฑามาศ สุคนธา พร้อมด้วยนักศึกษาได้ลงพื้นที่ในชุมชนเคหะบางบัว จัดโครงการ “บริการวิชาการแก่เยาวชนในชุมชนเคหะบางบัว” ซึ่งโครงการนี้ จะเป็นลักษณะของกิจกรรมการให้ความรู้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยจัดในลักษณะ Edutainment เป็นการให้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษผ่านวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยาย การแสดงบทบาทสมมุติ การใช้กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กับเยาวชนที่พักอาศัยอยู่ในเคหะชุมชนบางบัวเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอันจะนำไปสู่การรักที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมและนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงเพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา