เอกรักษ์ บุญพร้อม

ภาควิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รุ่น : 50
อาชีพปัจจุบัน : Associate Software Engineer, SAP Specialist
บริษัท : Accenture Solution Thailand
อีเมล์ : kubtun@gmail.com