คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT มาจากคำว่า Information Technology หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ อักษรย่อที่สื่อถึงความเป็นไอทีอย่างลงตัว ประกอบด้วยเส้นสายของความเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีอันล้ำสมัย สารสนเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ อันมีความสำคัญยิ่งต่อวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต พัฒนาการของวิวัฒนาการทางด้านสารสนเทศศาสตร์ได้กำเนิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้งานร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการสื่อสารวิทยาการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

THE NEXT BRAND AMBASSA...

THE NEXT BRAND AMBASSADOR โครงการคัดเลือกนักศึกษา ...

3 ภาษา เรียนแล้วรุ่ง จ...

3 ภาษา เรียนแล้วรุ่ง รองรับสายงานด้านสื่อสารธุรกิจ ...

SPU : นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ...

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

SPU : แจ้งประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง ...

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประทานปริญญาบัตร ...

SPU : นักศึกษา ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ ...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลแห่งความเป็นไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

SPU : วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ...

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และ ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

จุดเด่น

เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และ ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงานที่มีระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
- เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- เลขานุการ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์หรือระบบบริหารงานบุคคล
ฯลฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นการเตรียมบัณฑิตให้รองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของธุรกิจในทุกภาคส่วนที่จำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางสาขามีความมุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จุดเด่น

สาขามีความมุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
- นักพัฒนาเว็บไซต์
- นักการตลาดออนไลน์
- ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
- ผู้ดูแลโครงการสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เน้นศึกษากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีของวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้เว็บเทคโนโลยีและโมบาย ตลอดจนการควบคุมการดำเนินงานของคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น

- เน้นเรียนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานจริงบนอุปกรณ์โมบายและเว็บ เช่น Smart Phone, Tablet
- ผู้เรียนได้ปฎิบัติจริงในห้องปฎิบัติการโมบายที่มีความทันสมัย ที่รองรับระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ระบบปฎิบัติการไอโอเอส (iOS) ระบบปฎิบัติการ Windows และอื่นๆ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- โปรแกรมเมอร์พัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์โมบายและเว็บ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่าง
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
- เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์
ฯลฯ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ที่ใช้ในกิจการประมวลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถทำงานเป็นนักออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เป็นวิศวกรส่วนชุดคำสั่งที่สามารถพัฒนาชุดคำสั่งระบบและชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งานและเป็นฝ่ายสนับสนุนเทคนิคแก่องค์กรที่นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน

จุดเด่น

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยี VLSI และระบบเครือข่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรคอมพิวเตอร์
- วิศวกรระบบเครือข่าย
- วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
- วิศวกรระบบฝังตัว
- วิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์
- วิศวกรดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์
- ผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- นักจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่างๆ
ฯลฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติจริงในห้อง ปฏิบัติการ (LAB) การแสดงออกโดยการแลกเปลี่ยนความคิดและวิสัยทัศน์กับคณาจารย์ในหลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีที่มาจากทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมไอซีที นอกจากนั้น จากการที่เนื้อหาความรู้ด้านไอซีทีได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นรูปแบบหลักของการเรียนการสอนจึงได้ให้ความสำคัญกับการจัดอบรมเสริม และสอนเสริมในเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งการสัมมนา และดูงานนอกสถานที่

จุดเด่น

การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติจริงในห้อง ปฏิบัติการ (LAB) การแสดงออกโดยการแลกเปลี่ยนความคิดและวิสัยทัศน์กับคณาจารย์ในหลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีที่มาจากทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมไอซีที นอกจากนั้น จากการที่เนื้อหาความรู้ด้านไอซีทีได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นรูปแบบหลักของการเรียนการสอนจึงได้ให้ความสำคัญกับการจัดอบรมเสริม และสอนเสริมในเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งการสัมมนา และดูงานนอกสถานที่อีกด้วย

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
- นักพัฒนาเว็บไซต์
- นักการตลาดออนไลน์
- ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
- ผู้ดูแลโครงการสารสนเทศ
ฯลฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเข้าใจในแนวคิดและทักษะการทำวิจัยทั้งแบบเชิงทดลอง (Experimental Research) และเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่นระดับ Cutting Edge พร้อมด้วยคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งยังมีประสบการณ์และผลงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม

จุดเด่น

มุ่งเน้นการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเข้าใจในแนวคิดและทักษะการทำวิจัยทั้งแบบเชิงทดลอง (Experimental Research)
และเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่นระดับ Cutting Edge

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

เมื่อศึกษาสำเร็จตามหลักสูตร ท่านจะมีโอกาสในชีวิตที่กว้างขวางขึ้นในระดับผู้นำของแต่ละสายอาชีพ เช่น
-นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-อาจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีการศึกษา
-นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์
-ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลงานนักศึกษาและคณะ

นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

นายธวัชชัย ไชยอ่อน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" ประจำปีการศึกษา ...

รางวัล เกียรติยศ นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.ธีรินทร์ เกตุวิชิต ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการของมืออาชีพในอุตสาหกรรม IT CIO WORD & BUSINESS ...

การเปลี่ยนแปลงการให้บริการของมืออาชีพในอุตสาหกรรม IT ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS September 2016 ISSUE 172 Page 60 – 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

ทีวีดิจิตอล (ตอนที่ 2) ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS August ...

ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS August 2016 ISSUE 171 Page 60 – 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพล พรหมมาพันธ์ุ ดาวโหลดผลงาน

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ศิษย์เก่า

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
เจ้าหน้าที่ธุรการ ทีมธุรกิจอุตสาหกรรม 2 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
น.ส.ฉัตราภรณ์ บุญมา
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ครูประจำสายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
น.ส.สุนิษา ทองสุข
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษา
น.ส.ณัฎฐานันตร์ จันทร์เมือง
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
Sale & Marketing บริษัท Zuellig Pharma
น.ส.ชญานี เจือไธสง
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
โปรแกรมเมอร์ บริษัทโตโยต้า ลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
น.ส.พิไลวรรณ ดิตถ์ภัทรไพศาล
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
พนักงานธุรการ บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวสิรินทิพย์ ดีแนบเนียน
  วิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความเป็นมืออาชีพ  
Associate Software Engineer
นายเอกรักษ์ บุญพร้อม
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
นักคอมพิวเตอร์
นางสาวพัฒวนันท์ ขานทอง
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยกรรมนครนายก
ว่าที่ ร.ต.คเชนทร์ สว่างอารมย์
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
System Engineer
ภาณุมาส มาลาเจริญ

เครือข่าย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง