วิศวกรรมยานยนต์

การคำนวณออกแบบ ควบคุมการผลิต ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ ดัดแปลง เกี่ยวกับยานพาหนะ อีกทั้งสามารถอำนวยการใช้ระบบและอุปกรณ์เกี่ยวกับ เครื่องยนต์ต้นกำลัง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน ภาชนะใส่ก๊าซภายใต้ความดัน ระบบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในยานยนต์

จุดเด่น

หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้และปัญญา ที่สามารถประกอบอาชีพทางวิศวกรรมยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิผล การศึกษาจะเน้นทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ นำไปสู่การวิเคราะห์วิจัยปัญหาทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรยานยนต์ประจำโรงงาน วิศวกรอำนวยการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพสินค้า วิศวกรควบคุมหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลภายในโรงงานทางด้านอุตสากรรมยานยนต์
- วิศวกรออกแบบ ทดสอบ งานทางด้านยานยนต์
- วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านยานยนต์
- วิศวกรการขายหรืองานบริการทางด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนต์ วิศวกรประจำทีมการแข่งขัน หรือฝ่ายจัดการแข่งขันทางด้านยานยนต์
- อาจารย์ / นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
- ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการทางด้านยานยนต์
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรมยานยนต์และเครื่องกล เช่น วิศวกรประเมินราคา

รายละเอียด

ชื่อปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมยานยนต์)
วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์)
Bachelor of Engineering (Automotive Engineering)
B.Eng. (Automotive Engineering)
 

แผนการเรียน/โครงสร้าง


ระยะเวลาการศึกษา  
หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 -17.00  น. 

ปรัชญาของหลักสูตร
วิศวกรรมยานยนต์เป็นสาขาวิชาที่มุ่งจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ เทคโนโลยีทางวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมยานยนต์ และกลไกการทำงานของชิ้นส่วนยานยนต์  การนำเชื้อเพลิงและพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยหน้าที่หลักของวิศวกรยานยนต์ เกี่ยวข้องกับ การคำนวณออกแบบ ควบคุมการผลิต  ค้นคว้า วิเคราะห์ ทดสอบ ดัดแปลง เกี่ยวกับยานพาหนะ อีกทั้งสามารถอำนวยการใช้ระบบและอุปกรณ์เกี่ยวกับ เครื่องยนต์ต้นกำลัง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน ภาชนะใส่ก๊าซภายใต้ความดัน ระบบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในยานยนต์
UploadImage

หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้และปัญญา ที่สามารถประกอบอาชีพทางวิศวกรรมยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิผล การศึกษาจะเน้นทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ นำไปสู่การวิเคราะห์วิจัยปัญหาทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง มีแนวคิด หลักการ และการประยุกต์ทางด้านเทคนิคต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพแล้ว บัณฑิตทุกคนยังจะได้รับการอบรมให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมานะอดทนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
UploadImage
ระบบการศึกษาและการวัดผล
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อนโดยมีชั่วโมงศึกษาแต่ละรายวิชารวมกันเทียบเท่ากับชั่วโมงภาคปกติ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
UploadImage 

UploadImage
 

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความสามารถพิเศษ :

มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมพลังงาน ผลงานวิชาการรวมถึงการวิจัยและงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมพลังงาน โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์แบบ peer-reviewed อย่างต่อเนื่องมากกว่า 14 บทความ เป็นที่ปรึกษาด้านระบบการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร รวมมากกว่า 27แห่ง การเป็นวิทยากรบรรยายแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในแง่เทคนิคการอนุรักษ์และระบบการจัดการพลังงาน ประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมในฐานะผู้จัดการวิศวกรรม บริหารการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกและโทรคมนาคมขนาดใหญ่ การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ในฐานะผู้อำนวยการพัฒนาโครงการหมู่บ้านได้รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงานจากกระทรวงพลังงาน บริหารงานวิศวกรรมควบคุมติดตั้งระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ในอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อาคารสนามบิน
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2168
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

Post Doctoral Research Associate: Renewable & Alternative Energy
Duke University, USA

ปริญญาเอก: Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering)
North Carolina State University, USA

ปริญญาโท: Master of Science (Mechanical Engineering)
Southern Illinois University at Carbondale, USA

ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. เทพฤทธิ์ ทองชุบ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบเครื่องกลและนวัตกรรมอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1202
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ผศ.เผชิญ จันทร์สา มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์ การถ่ายเทความร้อน การอนุรักษ์พลังงาน เครื่องทำความเย็นและระบบปรับอากาศ โดยมีประสบการณ์ทางวิชาการและการสอนในระดับมหาวิทยาลัยมากกว่า 10 ปี อาจารย์เผชิญมีตัวอย่างผลงานทางวิชาการที่สำคัญ อาทิเช่น โครงการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม 5 โครงการ โดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นอกจากนี้ยังมีบทความทางวิชาการเรื่องการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านพลังงานทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอีกหลายเรื่อง
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1202
แฟกซ์ : 0-2579 1111 ต่อ 2147
ผศ.เผชิญ จันทร์สา
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.Sc. (Mechanical Engineering)
Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผศ.อดุลย์ พัฒนภักดี
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1330
ดร. โอภาส โกมลวัฒนาพาณิชย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาและวิเคราะห์แรงเสียดทางคูลอมบ์ และการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน โดยมีประสบการณ์จากการเป็นวิศวกร นักวิจัยและที่ปรึกษาให้แก่องค์กรและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศกว่า 20 ปี โดยผลงานการวิจัยที่ได้รับการนำเสนอและตีพิมพ์ในวารสารการประชุมวิชาการด้ายวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง “Compensation and Estimation of Friction by Using Extended Kalman Filter” ในการประชุม SICE-ICASE International Joint Conference 2006 ประเทศเกาหลี และงานวิจัย “การชดเชยและประมาณค่าแรงเสียดทานคูลอมบ์โดยใช้ตัวกรองคาลมานแบบขยาย”: การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19

นอกจากนี้ ดร. โอภาส ยังได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการทดสอบความรู้ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาวิศวกร กรรมการสมาคมวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และหน่วยงานเอกชนกว่าอีกกว่า 15 โครงการ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ดร.โอภาส โกมลวัฒนาพาณิชย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: Ph.D. (Mechanical Engineering)
University of Texas at Arlington, TX, USA

ปริญญาโท: M.SC. (Control Systems Engineering)
West Virginia University Institute of Technology, USA

ปริญญาโท: วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี: วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เกียรติศักดิ์ สกุลพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
Asian Institute of Technology

ปริญญาโท: M.Eng. (Rapid Product Development:IME)
Asian Institute of Technology

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1202
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
การออกแบบเครื่องจักรกล การสร้างและวิเคราะห์แบบจำลอง 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ (3D Simulation) สำหรับชิ้นส่วนและระบบเครื่องจักรในอุตสาหกรรม มีผลงานสิ่งประดิษฐ์สนับสนุนอุตสาหกรรมชุมชน รวมถึงการวิเคราะห์สมถรรณะการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมในด้านประสิทธิภาพทางพลังงาน
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1246
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 1247
มูฮำมัด ทรงชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ถวัลย์ มะลิซ้อน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1212
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1334
วิทยา พันธุ์เจริญศิลป์
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยสยาม
ทีปกร คุณาพรวิวัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: วศ.ม. (การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1202
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1329
มณเฑียร แก่นสน
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปรีชา มะหะหมัด
อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1212
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 1247
ชัยวัฒน์ พรรคพวก
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.Eng.(Industrial Production Technology)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม