วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรทางด้านนี้ที่มีหน้าที่หลักในการออกแบบ และจัดการระบบต่างๆเช่น ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต ระบบการบรรจุภัณฑ์ ระบบการกระจายสินค้า รวมถึงการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

จุดเด่น

มีนโยบายปรับกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถแข่งขันได้ทั้งทางด้านองค์ความรู้ และทักษะทางด้านภาษา รวมทั้งการเป็น e-University รองรับการเรียนการสอน นำ e-Learning มาช่วยเสริมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมีระบบทดสอบผู้เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การบริการ และการบริหารจัดการ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรในองค์กรของรัฐและเอกชน เช่นอุตสาหกรรมค้าส่งค้าปลีก นำ เข้าส่งออก อุตสาหกรรมผลิตนํ้ามัน รถยนต์ ปูนซิเมนต์ อาหารสำเร็จรูป เป็นต้น
- วิศวกรด้านผู้ออกแบบ ควบคุม วิเคราะห์การขนส่ง และการบริการโลจิสติกส์ (LSPs)
- วิศวกรวางแผนด้านวัสดุ และการผลิต ในโรงงาน
- วิศวกรการบริหารจัดการ และออกแบบระบบด้านคลังสินค้า และกระจายสินค้า
- ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (ขนส่ง จัดเก็บ วางแผน ฯลฯ)
- ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์
- นักวิจัย นักวิชาการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

รายละเอียด

ชื่อปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
B.Eng.
( Industrial Engineering)

แผนการเรียน/โครงสร้างและหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา  
หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 -17.00  น. 

วิศวกรรมโลจิสติกส์ คืออะไร
ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการขนส่ง การพัฒนา การวางแผน การควบคุม การวิจัยดำเนินงาน การจัดการและประเมินผลระบบโดยรวมซึ่งครอบคลุมปัจจัยทั้งทางด้านบุคคล สารสนเทศ อุปกรณ์ พลังงาน วัสดุ รวมไปถึงการเงิน จึงเป็นศาสตร์ที่ช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพขององค์กร เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ


UploadImage

UploadImage

วิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ เป็นสาขาวิชาที่มุ่งจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคทางด้านการออกแบบ และควบคุม สำหรับการขนส่ง จัดเก็บ เคลื่อนย้าย สินค้า และบริการ การศึกษาจะเน้นหนักทางด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ วิจัยปัญหาในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนส่วนที่ เกี่ยวข้องในระบบโซ่อุปทาน เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ แนวคิด หลักการ และการประยุกต์ทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการ การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนในการผลิต รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพแล้ว บัณฑิตทุกคนยังจะได้รับการอบรมให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมานะอดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
UploadImage


ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคทางด้านการออกแบบ และควบคุม สำหรับการขนส่ง จัดเก็บ เคลื่อนย้าย สินค้า และบริการ การศึกษาจะเน้นหนักทางด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ วิจัยปัญหาในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนส่วนที่ เกี่ยวข้องในระบบโซ่อุปทาน เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ แนวคิด หลักการ และการประยุกต์ทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการ การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนในการผลิต รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพแล้ว บัณฑิตทุกคนยังจะได้รับการอบรมให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมานะอดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ


UploadImage

ความสำคัญของหลักสูตร
ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการผลิตและด้านการบริการประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เทคนิคด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นการดำเนินธุรกิจจนถึงพัฒนาและคงความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเห็นได้จาก ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต ระบบการบรรจุภัณฑ์ ระบบการกระจายสินค้า วางแผนระบบและเครือข่ายการขนส่ง รวมถึง การนำ เข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ โดยผสมผสานความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และบริหารจัดการ เข้าไว้ในหลักสูตรเดียวกัน โดยมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีหลักสูตรด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการโดยใช้ทรัพยากรภายนอกและความร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการศึกษาดูงานฝึกงาน วิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ

UploadImage

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ
2. ผลิตบัณฑิตทาง
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิด และวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สอดคล้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
3. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางภาษา และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยในการทำงาน
4. ผลิตบัณฑิตที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่น สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ผลิตบัณฑิตที่มีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย หรือนวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้น

UploadImage
 
แขนงความเชี่ยวชาญในอาชีพวิศวกรรมวิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ 
งานหลักของวิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์
1. การออกแบบระบบขนส่ง ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ
2. การเลือกกระบวนการ และวิธีการประกอบชิ้นส่วนสินค้า การเลือกใช้และการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์
3. การออกแบบและการวางผังอาคารโรงงาน การวางผังติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบอุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์เก็บวัตถุดิบ หรือเก็บสินค้า
4. การออกระบบกระจายสินค้า หรือการวางแผนและควบคุมการจ่ายสินค้า หรือบริการการผลิต การเก็บสินค้าในคลัง การควบคุมคุณภาพ การซ่อมบำรุงรักษาและควบคุมโรงงานและหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านนี้
5. การพัฒนาระบบความคุ้มต้นทุน เช่น การควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การจัดตั้งระบบต้นทุนมาตรฐาน
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
7. การออกแบบและจัดตั้งระบบคำนวณคุณค่าการใช้งานและ ระบบวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
8. การออกแบบและจัดตั้งระบบข่าวสารเพื่อการบริการ
9. การพัฒนาและจัดตั้งระบบค่าแรงงานจูงใจ
10. การพัฒนาวิธีวัดผลงานและมาตรฐานในการทำงาน รวมทั้งการวัดผลงานและประเมิน ค่าผลงาน
11. การพัฒนาและจัดตั้งระบบประเมินคุณค่าของตำแหน่งงาน
12. การประเมินผลเกี่ยวกับความไว้วางใจได้ (reliability) และประสิทธิภาพในการทำงาน


UploadImage UploadImage

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความสามารถพิเศษ :
มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การศึกษางานในอุตสาหกรรม การประกันคุณภาพ การจัดการงานวิศวกรรม และการวิเคราะห์ต้นทุนในงานอุตสาหกรรม การเขียน Homepage webpage โดยใช้ Dreamweaver ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา อาทิ เป็นนักวิชาการมาตรฐาน 3 สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (งานราชการ) อีกทั้งยังเป็นอนุกรรมการจัดทำการประกันคุณภาพ ISO9001 : 2000 มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2000 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ในการบริการวิชาการ เช่น การให้คำปรึกษาระบบ ISO9001 การจัดทำ มอก. การเพิ่มผลผลิต เป็นต้น
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1337
ธนิน ศรีวะรมย์
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.S. (Industrial Engineering)
New Haven University, USA

ปริญญาตรี: B.S. (Civil Engineering)
The University of Manila, Philippines

ปริญญาตรี: ค.บ. อุตสาหกรรมศึกษา (ช่างก่อสร้าง)
วิทยาลัยครูพระนคร
ดร.อัศวิน วงศ์วิวัฒน์
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: D.Eng. (Industrial System Engineering)
Asian Institute of Technology

ปริญญาโท: M.Eng. (Industrial System Engineering)
Asian Intitute of Technology

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความสามารถพิเศษ :

มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Production Planning, Scheduling และ Manufacturing Process รวมถึงงานด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ มีประสบการณ์ในการบริการวิชาการ เช่น การให้คำปรึกษาระบบมาตรฐานงานอุตสาหการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ เช่น PETRI NET TO SCHEDULE FLEXIBLE JOB SHOP, CASE OF MOLD MAKING SHOP (ICPR2009, China) เป็นต้น
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2177
ความสามารถพิเศษ :

มีความเชี่ยวชาญทาางด้านระบบงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ได้รับcertificated ทางด้าน

Quality Management System (QMS) Auditor/Lead Auditor Training Course, IRCA Reference A17072

Environment Management System (EMS) Auditor/Lead Auditor Training Course, IRCA Reference A17228
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2177
แฟกซ์ : 0 2561 2222 ต่อ 2147
ผศ.ดร.สุพัฒตรา เกษราพงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ชวลิต มณีศรี
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ -ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการบริษัท บิซิเนส อินสเปคชั่

วุฒิการศึกษา :

(กำลังศึกษาต่อ)ปริญญาเอก: วศ.ด. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสามารถพิเศษ :

เชี่ยวชาญทางด้าน Plant Design Safety และ Quality Management ดังจะเห็นได้จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสำหรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 5 อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC17025 และเป็นที่ปรึกษาระบบมาตรฐานผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ ISO/IEC17020 ของบริษัทชั้นนำของไทย

นอกจากงานที่ปรึกษาและอาจารย์แล้ว ผศ.ชวลิต ยังมีผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่โดดเด่น อาทิ การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และการบูรณาการ ISO26000 USR และการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในงานการประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8 (NCEEd-8) ปี 2553 เป็นต้น
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1337
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความสามารถพิเศษ :

มีความเชี่ยวชาญทางด้าน วัสดุวิศวกรรม การเพิ่มคุณค่าโดยหลักการทางวิศวกรรมคุณค่าการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ และการควบคุมสินค้าคงคลัง ซึ่งจะเห็นได้จากประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา อาทิ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ หนังสือ The International Journal of Organizational Innovation เป็นอาจารย์พิเศษให้กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี วิชาการจัดการธุรกิจ และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับภาควิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในรายวิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และวิชาการประชาสัมพันธ์ร้านค้าปลีก เป็นต้น
สำหรับงานวิจัยมีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ เช่น A Study of Jig Fixture Design for Small Medium Enterprises (SMEs) (TISD2008, Thailand), Studying for Improvement of Yarn Production Process (ICIGTI2009, China) และ Compare Local’s Hotels Between CHIANG MAI PROVINCE and PATTAYA CITY by Application of TSP-Tour are ranking travelling hotels by Performance Indicator (GCMM2010, Thailand) เป็นต้น
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1315
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ผศ. พัฒนพงศ์ อริยสิทธิ์
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
โครงการบัณฑิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร. ธรินี มณีศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยากรโซ่อุปทาน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความสามารถพิเศษ :

• การฝึกอบรม
1. การอบรมหลักสูตร “Uncertainty of Measurement” สถาบันมาตรวิทยา ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2548
2. การอบรมหลักสูตร “การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025:1999” บริษัท ไทย แสตนดาร์ด คาลิเบรชั่น จำกัด วันที่ 23 กรกฎาคม 2548
3. การอบรมหลักสูตร “Introduction & Internal Auditor ISO 14001:2004” สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2549
4. การอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005” บริษัท ไทย แสตนดาร์ด คาลิเบรชั่น จำกัด วันที่ 31 ตุลาคม 2549
5. การอบรมหลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องชั่งและความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเครื่องชั่ง” บริษัท ไทย แสตนดาร์ด คาลิเบรชั่น จำกัด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550
6. การอบรมหลักสูตร “Internal Audit ISO/IEC 17025:2005” บริษัท ไทย แสตนดาร์ด คาลิ-เบรชั่น จำกัด วันที่ 10 มีนาคม 2550
7. การอบรมหลักสูตร “Internal Audit ISO/IEC 17025:2005” บริษัท ไทย แสตนดาร์ด คาลิ-เบรชั่น จำกัด วันที่ 10 มีนาคม 2550
8. การอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจตามมาตรฐานISO 17020 รุ่นที่2” สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 และ 1 กรกฎาคม 2552
9. การอบรมหลักสูตร “การดำเนินการตามหลักเกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์ ฉบับใหม่ รุ่นที่ 4” สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2552
10. การอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสำหรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ.” สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2551
11. การอบรมหลักสูตร “Overview of ISO/IEC 17020:1998 General Criteria for The Operation of Various Types of Bodies Performing Inspection” สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2552
12. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 และ 2 มีนาคม 2554• การสัมมนา
1. International Congress on Logistics and SCM Systems ICLS, 2009 ,Seoul Korea, June 2-5, 2009
2. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2552
3. การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 32 สภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2553
4. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2553
5. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมเมอร์ลินบีช รีสอร์ท (หาดไตรตรังค์) จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2554ประวัติการเป็นวิทยากรภายนอก
1. วิทยากรบรรยายเรื่อง การอบรมเชิงปฎิบัติการข้อกำหนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. วิทยากรบรรยายเรื่อง การอบรมเชิงปฎิบัติการข้อกำหนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผู้ทำผลิตภัณฑ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย A3 PDCA” วันที่ 25 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
4.วิทยากรบรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบ Green Logistics and Reverse Logistics เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างความแตกต่างในการให้บริการโลจิสติกส์” วันที่ 27 กันยายน 2554 ณ สถาบันการฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
5.วิทยากรบรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบ Green Logistics and Reverse Logistics เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจและสร้างความแตกต่างในการวางแผนดำเนินธุรกิจสมัยใหม่”ประวัติการเป็นกรรมการวิชาชีพ
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาระบบวิเคราะห์เส้นทางเดินรถขนส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต” วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่อง”วิธีแก้ปัญหาเชิงฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการจัดลำดับการผลิตของระบบการผลิตแบบเฟล็กซิเบิ้ลโฟลวช็อปโดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน” วันที่ 30 กันยายน 2552 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่อง”วิธีการแก้ปัญหาการกำหนดสถานที่ตั้งและเส้นทางการเดินรถสำหรับคลังสินค้าหลายแห่งของผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ” วันที่ 30 กันยายน 2552 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หัวข้อเรื่อง”การพัฒนาขั้นตอนวิธีสำหรับการแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบยืดหยุ่นตามงาน” วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. A referee for the article “Application of Frequency Domain Experiment” in Chiang Mai Journal Science (Chiang Mai J. Sci.), Thailand
6. คณะกรรมการตัดสินรางวัล Export Logistics Model Award 2011 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์งานวิจัยที่สนใจ
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- การบูรณาการศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมผลงานด้านระบบมาตรฐาน
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการทดสอบ Hard Disk Drive บริษัทไอบีเอ็ม สตอเร็จ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2541
- จัดทำระบบ ISO 9002 ฝ่ายโพลิเมอร์ สถาบัน RDiPT, 2544
- จัดทำระบบ ISO 9001:2000 ฝ่ายแม่พิมพ์ สถาบัน RDiPT, 2545
- จัดทำระบบ ISO/IEC17025 บริษัท ไทย แสตนดาร์ด คาลิเบรชั่น จำกัด, 2551
- จัดทำระบบ ISO/IEC17025 บริษัท วิน เมโทรโลจี คาลิเบรชั่น จำกัด, 2552
- จัดทำระบบ ISO/IEC17020 บริษัท บิซิเนส อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด, 2552งานวิจัย
- 2545, “การพัฒนาแผนกระบวนการผลิตมาตรฐานสำหรับผู้ผลิตแบบลูกค้าสั่งทำ กรณีศึกษา: เครื่องบรรจุภัณฑ์ SEMI-AUTO MAXI CAP 1 HD”
- 2552, “ขั้นตอนวิธีการสำหรับการหาผลเฉลยเชิงทนทานของปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งแบบมีกรอบเวลาและเวลาเดินทางไม่แน่นอน” ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2552, “การประยุกต์ขั้นตอนวิธีเมต้าฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งกรณีมีรถขนส่งหลายขนาดและแบ่งแยกส่งสินค้าได้” ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- 2553, “การจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงานอุตสาหกรรม” ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- 2553, “สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน รายวิชา IEG320 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์” ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- 2554, “โครงการยกระดับมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากล” ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรมงานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC17025
- บริษัท ไทย แสตนดาร์ด คาลิเบรชั่น จำกัด
- บริษัท วิน เทโทรโลจี คาลิเบรชั่น จำกัด
ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ ISO/IEC17020
- บริษัท บิซิเนส อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด
ที่ปรึกษาระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
- บริษัท คลีโอ เนเชอรัล กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด
- บริษัท คิวรอน จำกัด
ที่ปรึกษา โครงการวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาแก่ SMEs บริษัท แจ๊คซิวอิ้ง (ประเทศไทย) จ.ราชบุรีการเป็นสมาชิกสถาบัน/สมาคมวิชาชีพ
- สมาชิกสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย
- สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ภอ.15658บทความภาษาไทย
1. “การพัฒนาแผนกระบวนการผลิตมาตรฐานสำหรับผู้ผลิตแบบลูกค้าสั่งทำ กรณีศึกษา: เครื่องบรรจุภัณฑ์ SEMI-AUTO MAXI CAP 1 HD”, ศรีปทุมปริทัศน์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1, 2548
2. “การศึกษาสมรรถนะในการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นของโปรแกรม MATLAB สำหรับลูกโซ่มาร์คอฟขนาดใหญ่” การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน, 2549
3. “การจำลองการอบอ่อนสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งแบบหลายคลังสินค้า”, การประชุมวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์, 2551
4. “วิธีเมต้าฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งแบบมีหลายคลังสินค้า, วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (53-63)
5. “การบูรณาการ ISO26000 USR และการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา” การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8 (NCEEd-8), 2553
6. “The Probability Scenario-Based Approach for a Vehicle Routing Problem with Uncertain Travel Times” Sripatum Review, Vol. 1 No. 1, 2009
7. การประยุกต์ขั้นตอนวิธีเมต้าฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งกรณีมีรถขนส่งหลายขนาดและแบ่งแยกส่งสินค้าได้. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ครั้งที่ 9 วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2554. ณ โรงแรมเมอร์ลินบีช รีสอร์ท (หาดไตรตรังค์) จังหวัดภูเก็ต: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 415 – 420.
8. การประยุกต์เทคนิคการจัดกลุ่มสำหรับการวางแผนกระบวนการผลิตในระบบการผลิตแบบ Mass Customization. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ครั้งที่ 9 วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2554. ณ โรงแรมเมอร์ลินบีช รีสอร์ท (หาดไตรตรังค์) จังหวัดภูเก็ต: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 592 – 600.
9. การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งแบบมีกรอบเวลาโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ครั้งที่ 9 วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2554. ณ โรงแรมเมอร์ลินบีช รีสอร์ท (หาดไตรตรังค์) จังหวัดภูเก็ต: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 545 – 549.บทความภาษาอังกฤษ
1. “Comparing the Solutions for a Vehicle Routing Problem with Uncertain Travel
Times by Traffic Simulation” International Conference ASIMMOD, 2009
2. “Comparative the Robust Criteria for a Vehicle Routing Problem with Time Windows”, Journal of Research in Engineering and Technology Vol.6 No.2, 2009
3. “Comparing the solutions for vehicle routing problem with uncertain travel times by robustness approach”, International Journal of Logistics and Transport, Vol. 3 No. 1, 2009
4. “Algorithm for the Multi-Objective Vehicle Routing Problem with Time Windows”, International Congress on Logistics and SCM Systems ICLS, 2009
5. “Minimax optimisation approach for the Robust Vehicle Routing Problem with Time Windows and uncertain travel times, International Journal Logistics Systems and Management, Vol.10, No.4, 2011


โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1337
แฟกซ์ : 0 2561 2222 ต่อ 2147
ความสามารถพิเศษ :

เชี่ยวชาญทางด้าน Materials Science และ Polymer and Energy อีกทั้งยังเคยได้รับรางวัลในบทความทางวิชาการ หัวข้อ “น้ำมันยาง” อีกหนึ่งทางรอดของชาติ ใน UZee The Power of Generation Magazine และบทความทางวิชาการ หัวข้อ “ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากลูกหมุนระบายอากาศ” ใน Mechanical Engineering Network เป็นต้น
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1556
พิสุทธิ์ รัตนแสนวงษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศนียบัตร: ในด้านปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ และวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และปัญหากระบวนการผลิต
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
วรพจน์ พันธุ์คง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: วศ.ม. (การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประกาศนียบัตร: ปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ และวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และปัญหากระบวนการผลิต
สถาบันศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ความสามารถพิเศษ :

มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Materials Science, Polymer and Energy, Material Testing, Plastic, Manufacturing ดังจะเห็นได้จากผลงานบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ อาทิ บทความทางวิชาการ หัวข้อ “น้ำมันยาง” อีกหนึ่งทางรอดของชาติ ในงาน UZee The Power of Generation Magazine บทความทางวิชาการ หัวข้อ “ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากลูกหมุนระบายอากาศ” ในงาน Mechanical Engineering Network และบทความทางวิชาการ หัวข้อ “การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากขี้เถ้าแกลบผสมซังข้าวโพดและกะลามะพร้าวเทคนิคเอ็กซ์ทรูชั่นโดยใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน” ในงาน Mechanical Engineering Network ปัจจุบัน อาจารย์วรพจน์ ดำลงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1556
อาจารย์จักรพันธ์ กัณหา เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องคัดขนาด Automation, Energy Conservation, Inspector (Machine and Building) เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์ทำงานที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำของไทย อาทิ บริษัท ไทยเคาเซิลเลอร์ คลีนิค จำกัด และเป็นผู้ประสานงานโครงการพัฒนากระจายสินค้าธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ในกิจกรรมส่งเสริมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและการเงินอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการจัดการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ปัจจุบัน อาจารย์จักรพันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1556
จักรพันธ์ กัณหา
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี: อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศนียบัตร: Cert. in International Logistics Management Game
Linkoping Institute of Technology, Linkoping University, SWEDEN
กวินธร สัยเจริญ
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วฐา มินเสน
อาจารย์ประจำ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท: วท.ม. สาขาสถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท: วศ.ม. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความสามารถพิเศษ :

การหาค่าที่เหมาะสม(Optimization)

การควบคุมขบวนการด้วยสถิติ(SPC) การควบคุมคุณภาพ(QC) และการวิจัยการดำเนินงาน(OR)

การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ด้วยการสุ่มสำรวจข้อมูล(Social and Econimics Sampling Survey)

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Programmer) และพัฒนาเว็บไซด์(Web Site)
ดร. วราธร ปัญญางาม
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: ศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี: วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร