พรกฤษณ เกษมสุวรรณ

สาขาวิชา : วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
รุ่น : รหัส 48
อาชีพปัจจุบัน : Creative Event (Specialist) หรือนักบริหารงานสร้างสรรค์
บริษัท : SCG Building Materials Co.,Ltd.
อีเมล์ : pornkrik@scg.co.th