นวลปรางค์ จงหมายกลาง

สาขาวิชา: วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รุ่น: รหัส49
อาชีพปัจจุบัน: ผู้ประกาศข่าว
บริษัท: เดลินิวส์ทีวี