ประวัติความเป็นมา

UploadImage
 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาในศาสตร์แห่งการสื่อสารได้ มีความรู้ความสามารถในการนำวิทยาการนิเทศศาสตร์ไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิด ประโยชน์แก่ตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ และต้องการเผยแพร่นวัตกรรมด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับกัน อย่างกว้างขวาง 

ปัจจุบัน เปิดสอน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ และ การออกแบบแฟชั่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

คณะนิเทศศาสตร์ยึดมั่นเสมอว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะ จะต้องเป็นบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ในวิชาที่ทันสมัย กอปรด้วยทักษะในสาขาวิชาที่เลือกศึกษาและก้าวสู่ตลาดธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีคุณภาพ พร้อมด้วยจิตสำนึกในด้านคุณธรรมต่อสังคม