การจัดการธุรกิจการบิน (New)

มีอาชีพแน่นอน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบินได้ สาขานี้ผู้เรียนสามารถกู้ กรอ. ได้ เพราะเป็นสาขาที่ยังต้องการบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านการบิน โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาคือ Air Cargo Management และ Airport Management

จุดเด่น

เน้นการเรียนรู้ด้านจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการบิน และฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบินโดยตรง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายบริหารด้านธุรกิจการบิน
- พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดด้านธุรกิจการบิน
- พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน ( ground attendant )
- พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน ( flight attendant )
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) กรมการขนส่งทางอากาศ
- เจ้าหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
จำกัด (มหาชน)
- กรมศุลกากร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
- เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท
ตัวแทนการท่องเที่ยว ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบินต่างๆ

รายละเอียด

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)
Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management)
B.B.A. (Aviation Business Management)


 รายละเอียดหลักสูตร

มีอาชีพแน่นอน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบินได้ สาขานี้ผู้เรียนสามารถกู้ กรอ.ได้ เพราะเป็นสาขาที่ยังต้องการบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านการบิน โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาคือ Air Cargo Management และ  Airport Management เน้นการเรียนรู้ด้านจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการบิน และฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบินโดยตรง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น

โอกาสทางวิชาชีพ

(1) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายบริหารด้านธุรกิจการบิน
(2) พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดด้านธุรกิจการบิน
 (3) พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน ( ground attendant )
 (4) พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน ( flight attendant )
 (5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) กรมการขนส่งทางอากาศ
(6) เจ้าหน้าที่ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
จำกัด (มหาชน)
(7) กรมศุลกากร  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(8) เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท
ตัวแทนการท่องเที่ยว ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบินต่างๆ

UploadImage UploadImage

UploadImage UploadImage

UploadImage

 

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์ด้านการทำงาน
•ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2550-2555)
•อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ (2555-2559)
•หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ (2559-ปัจจุบัน)
โทร : โทร. : 02-558-6888 ต่อ 2389 อีเมล์ :
โทร : 02-558-6888 ต่อ 2327