การจัดการธุรกิจการบิน (New)

มีอาชีพแน่นอน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบินได้ สาขานี้ผู้เรียนสามารถกู้ กรอ. ได้ เพราะเป็นสาขาที่ยังต้องการบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านการบิน โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาคือ Air Cargo Management และ Airport Management

จุดเด่น

เน้นการเรียนรู้ด้านจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการบิน และฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบินโดยตรง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน
- เจ้าหน้าที่บริการและต้อนรับภาคพื้น
- เจ้าหน้าที่ผ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
- เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ
- เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏฺิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่ในองค์กรภาครัฐวิสาหกิจ และธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมการบินพลเรือน สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
- เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบิน ชิปปิ้งสายการบิน
- สร้างและดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินได้ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร
ฯลฯ

รายละเอียด

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)
Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management)
B.B.A. (Aviation Business Management)


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 

รายละเอียดหลักสูตร

มีอาชีพแน่นอน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบินได้ สาขานี้ผู้เรียนสามารถกู้ กรอ.ได้ เพราะเป็นสาขาที่ยังต้องการบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจด้านการบิน โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาคือ Air Cargo Management และ  Airport Management เน้นการเรียนรู้ด้านจัดการ ด้านธุรกิจ ด้านการบิน และฝึกปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบินโดยตรง เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น

โอกาสทางวิชาชีพ

(1) พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน ( flight attendant )

(2) พนักงานบริการและต้อนรับภาคพื้นดิน

(3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ  เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) กรมการขนส่งทางอากาศ

(4) เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย   จำกัด (มหาชน)

(5) กรมศุลกากร  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

(6) เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบินต่างๆ

UploadImage UploadImage

UploadImage UploadImage

UploadImage

 

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

โทร : โทร. : 02-558-6888 ต่อ 2389 อีเมล์ :
อาจารย์ รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร
หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจการบิน
อาจารย์อมรทิพย์ คงเนียม
อ.ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการบิน

วุฒิการศึกษา :

อ.อมรทิพย์ คงเนียม

ปริญญาตรี – วุฒิการศึกษา เทคโนโลยีการบินบัณฑิต
- สาขาการจัดการท่าอากาศยาน
- สถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาโท - วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขา การจัดการธุรกิจการบิน
- วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
โทร : 02-558-6888 ต่อ 2327