การเงิน

หลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบโครงสร้างการเงิน ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ

จุดเด่น

มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบโครงสร้างการเงิน ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ ในการประกอบวิชาชีพด้านการเงินทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยในระหว่างศึกษามีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน Sripatum Investment Center by AIRA เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย และ TSI Investment Simulation ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการฝึกให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ เผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินสู่ชุมชน และมีการฝึกปฏิบัติงานระหว่างศึกษาทั้งในหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- บริษัทที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน เช่น ที่ปรึกษาทางการลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน นักวางแผนทางการเงิน นักวางแผนธุรกิจ นักวิเคราะห์ธุรกิจ
- ธุรกิจส่วนตัว เช่น ร้านกาแฟ ร้านเบเกอร์รี่ ร้านสปาแอนด์บิวตี้ ร้านอาหาร การก่อสร้าง ฯลฯ
- สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัยพ์จัดการกองทุนรวม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้แห่งประเทศไทย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
- ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการ เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน นักวิเคราะห์ทางการเงิน นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ปรับโครงสร้างหนี้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน
- หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ฯลฯ

รายละเอียด

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
บธ.บ. (การเงิน)
Bachelor of Business Administration (Finance)
B.B.A. (Finance)


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 

จุดเด่น
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบโครงสร้างการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ ในการประกอบวิชาชีพด้านการเงินทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยในระหว่างศึกษามีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน Sripatum Investment Center by AIRA เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย และ TSI Investment Simulation ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการฝึกให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ เผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินสู่ชุมชน และมีการฝึกปฏิบัติงานระหว่างศึกษาทั้งในหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ


UploadImage

UploadImage UploadImage

UploadImage UploadImage

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนพัทย์ หนองคู เป็นนักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยมีผลงานวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนพัทย์ หนองคู เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยทำการบรรยายในวิชา เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2368
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนพัทย์ หนองคู
หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์
รองคณบดี / อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: D.B.A. (Finance)
Nova Southeastern University, USA

ปริญญาโท: บธ.ม. (การเงินการและธนาคาร)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: บธ.บ. (การบริหารทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

:
ประกาศนียบัตร หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่น 16

:
ประกาศนียบัตร Advanced Program in Management, Loyola College in Maryland, USA

ผศ. ดร.พรวรรณ นันทแพศย์ มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน โดยเฉพาะทางด้าน Financial Management. Personal Finance, Bankruptcy Prediction และ Project Feasibility Study โดยได้บรรยายทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเป็นวิทยากรทางด้านการเงิน รายวิชาที่บรรยาย ได้แก่ วิชาการเงินธุรกิจ การจัดการการเงิน การจัดการโครงการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ แผนธุรกิจ

ผศ. ดร. พรวรรณ มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้แบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจไทยขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแนวโน้มจะประสบปัญหาความล้มเหลวทางการเงิน ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย งานวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม งานวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของการปล่อยสินเชื่อ SMEs โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions: SFI) คณะผู้จัดทำวิจัย กระทรวงการคลัง

นำเสนองานวิจัยในที่ประชุมวิชาการต่างๆ อาทิ เรื่อง A Study of Business Failure Model for Thai Small and Medium Enterprises (SMEs), A Study of Rate of Return and Risk on Energy and Utilities Sector in the Stock Exchange of Thailand , The Study of Rate of Return and Risk by Using THE CAPM in Banking Sectors’s Securities, The Stock Exchange of Thailand

ผศ. ดร. พรวรรณ เคยดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุกริจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2358
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2379
รศ.ปัทมา โกเมนท์จำรัส
อาจารย์ประจำ
อาจารย์สุภาวดี ฮะมะณี
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: บช.บ. (บัญชี)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2322