คณะบัญชี

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องบัญชีและภาษีอากรจะช่วยสร้างความมั่นคงในโลกธุรกิจ ​ แนะนำคณะ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดิมจัดการเรียนการสอนเป็นสาขาวิชา สังกัดคณะบริหารธุรกิจ จนกระทั่งในปีการศึกษา 2532 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุมในขณะนั้นได้พิจารณาถึงศักยภาพและความพร้อมในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการบัญชีให้เป็นการเรียนการสอนเชิง วิชาชีพเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้มีมติให้สถาปนาสาขาวิชาการบัญชีเป็นคณะๆ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEWS & ACTIVITY

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

การบัญชี

คณะบัญชี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ความสามารถในการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูล ในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

จุดเด่น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชีบัณฑิตของคณะยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน การศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักบัญชี
- พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
- นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- ผู้ตรวจสอบภายใน
- นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
- อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร
ฯลฯ

International Accountancy (New!)

The international accounting program at Sripatum University offers theoretical foundation, practical knowledge, and skills practices in the real business environment. Sripatum’s School of Accountancy produces graduates that are ready to join the international workforce in both public and private sectors.

จุดเด่น

- Taught by highly experienced accounting professionals from the industry
- In collaboration with Revenue Department and Department of Business Development, we continually offer multi-level training programs to enhance our student's skills in accountancy.
- Students will have opportunity to join the cooperative program working with leading business firms to gain maximum exposure and experience in the marketplace prior to their graduation
- 100% Employment rate, and over 80% of students are hired before graduate

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- Accountant
- Employees of commercial banks or financial institutions
- Financial analysts, stock and security analysts, and investment analysts
- Tax auditors
- Internal auditors
- Accounting system design specialists
- Certified Public Accountant
- Employees of government agents and state enterprises
- Lecturers or teachers in the Accounting higher diploma programs
- Accounting and tax consultants
- Entrepreneur

ผลงานนักศึกษาและคณะ

รางวัลเกียรติยศ "นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น - สาขาสังคมศาสต...

นางสาววิชิตา เพิ่มพูนธัญญะ นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนและผลงานทางวิชาการดีเด่น มีความประพฤติที่แสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ...

รางวัลยกย่อยเชิดชูเกียรติและรับทุนการศึกษา "กองทุนเต็ม - ยรรยง วรากรวรวุฒิ" ...

นางสาวชัญญนุช ศรีทัศน์ นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีผลการเรียนดีเด่นในรายวิชการการสอบบัญชี เป็นแบบอย่างอย่างที่ดีแก่นักศึกษาในการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม ...

รางวัลประกวดสุนทรพจน์และประกวดเรียงความ การประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ ...

รางวัลประกวดสุนทรพจน์และประกวดเรียงความ การประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ หัวข้อ การสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพบัญชีครั้งท่ี4 วันจันทร์ท่ี ...

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ “การประกวดเพลงไทย…หัวใจไท”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ “การประกวดเพลงไทย…หัวใจไท” นางสาวรัตติยาภรณ์ ซาโปร่ง จากโครงการ “คนไทย…หัวใจไท ครั้ง...

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

ศิษย์เก่า

นางสาวหนึ่งฤทัย รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ทุ่งคาคอนกรีต จำกัด และบริษัทในเครือ
นางสาวมลธิรา ชิตกุล
นายภากร บุญมาก
นางสาวอทิรา โสตโยม
นางสาวนงนภัส ใจจร
  ประทับใจในความดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ บรรยากาศในมหาวิทยาลัย สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยตลอดจนมิตรภาพดีๆ ที่ได้จากรั้วแห่งนี้ค่ะ  
นางสาวปาริชา ปิสิตโร
นางสาวภัทรวดี ไตรปักษ์

เครือข่าย