ผลงานนักศึกษา

การบริหารความเสี่ยงในงานก่อสร้าง

RISK MANAGEMENT IN CONSTRUCTION

วัตถุประสงค์โครงการนี้ศึกษารูปแบบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและนำผลที่ได้ไป
วิเคราะห์โอกาสที่เกิดความเสี่ยงเพื่อพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงและนำผลที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงจากโครงการก่อสร้างอาคารเพื่อที่อยู่อาศัยสูงไม่เกิน 23 เมตร
จากสถานที่จริงในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยได้ศึกษาข้อมูลโครงการและข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์วิศวกรโครงการของบริษัทผู้รับเหมาหลัก โดยผลการวิเคราะห์จะใช้โปรแกรม SPSS มา
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวมเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลที่จะนำไปวิเคราะห์หาโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงขึ้นในแต่ละกิจกรรมของงานก่อสร้าง วางแผนไว้ว่ามีค่าความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด
และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นไม่ให้เกิดความเสียหายแก่โครงการ
ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงในงานก่อสร้าง มีส่วนช่วยในการนำเสนอรูปแบบความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยสูงไม่เกิน 23 เมตร และวิเคราะห์โอกาส
พร้อมพัฒนารูปแบบ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานจริง
บทคัดย่อ (Abstraet)

ดาวน์โหลดผลงาน