คณะ สถานที่ตั้ง (02) 579-1111 EXT. FAX.
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 11 ชั้น 11 3003-3004 3011
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาคาร 11 ชั้น 11 3047 3011
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาคาร 11 ชั้น 11 3014-7 3011
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) อาคาร 11 ชั้น 11 3008 3011
การจัดการมหาบัณฑิต อาคาร 11 ชั้น 11 3010 3011
นิติศาสตรมหาบัณฑิต อาคาร 11 ชั้น 11 3038 3011
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต อาคาร 11 ชั้น 11 3039 3011
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อาคาร 11 ชั้น 11 3048 3011
อาคารพญาไท สถานที่ตั้ง (02) 579-1111 EXT. FAX.
การจัดการดุษฎีบัณฑิต อาคารพญาไท 022980181-3
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร อาคารพญาไท 3011
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร อาคารพญาไท 3011
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาคารพญาไท 022980181-3
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร) อาคารพญาไท 022980181-3
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อาคารพญาไท 022980181-3
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน อาคารพญาไท 022980181-3