คณะ สถานที่ตั้ง (02) 579-1111 EXT. FAX.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 5 ชั้น 8 2195 2196
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 4 2157 2147
คณะนิติศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 10 2383 2383
คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 9 ชั้น 9 2354 2360
คณะบัญชี อาคาร 9 ชั้น 10 2374 2375
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2 2115 2115
คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 1175 1247
คณะเศรษฐศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 9 2368 2369
วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 11 ชั้น 8 1017 6868
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 8 2217 2217