หน่วยงาน สถานที่ตั้ง (02)579-1111 EXT. FAX.
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 1440 1205
สำนักงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 2116 1166
สำนักงานกีฬา อาคาร 11 ชั้น 5 2136 1166
ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ อาคาร 10 ชั้น 5 2142 2146
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 5 2138 1166