หน่วยงาน สถานที่ตั้ง (02)579-1111 EXT. FAX.
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 4 2701 -
สำนักวิจัย อาคาร 1 ชั้น 3 1331 2187
สำนักหอสมุด อาคาร 11 ชั้น 5 1296 1290
ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ อาคาร 10 ชั้น 6 2435 2434
สถาบันโซ่อุปทาน อาคาร 10 ชั้น 4 2745 2747
สำนักพิมพ์ อาคาร 10 ชั้น 4 2722 2723
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อาคาร 10 ชั้นใต้ดิน 5555 5557
ศูนย์วิทยบริการ อาคาร 10 ชั้น 5 2432 025798662