หน่วยงาน สถานที่ตั้ง (02) 579-1111 EXT. FAX.
กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ อาคาร 10 ชั้น 6 2401 025793985
สำนักงานประชาสัมพันธ์ อาคาร 1   ชั้น 1 1000 025794666
สำนักงานรับสมัคร อาคาร 10 ชั้น 4 2121 2117
สำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 6 2130 2137
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคาร 10 ชั้น 5 2243 2244