หน่วยงาน สถานที่ตั้ง (02)579-1111 EXT. FAX.
กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา อาคาร  1  ชั้น 3 1321  
สำนักงานวิชาการ อาคาร  1  ชั้น 1 1128  
สำนักงานทะเบียน อาคาร  1  ชั้น  L 1115 1116
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร 11 ชั้น  8 1017 025586868