หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

(02)579-1111 ต่อ xxxx หรือ กด 0 เพื่อติดต่อโอเปอร์เรเตอร์

คณะ

คณะ สถานที่ตั้ง (02) 579-1111 EXT. FAX.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 5 ชั้น 8 2195 2196
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 4 2157 2147
คณะนิติศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 10 2383 2383
คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 9 ชั้น 9 2354 2360
คณะบัญชี อาคาร 9 ชั้น 10 2374 2375
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2 2115 2115
คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 1175 1247
คณะเศรษฐศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 9 2368 2369
วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 11 ชั้น 8 1017 6868
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 8 2217 2217

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะ สถานที่ตั้ง (02) 579-1111 EXT. FAX.
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 11 ชั้น 11 3003-3004 3011
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อาคาร 11 ชั้น 11 3047 3011
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาคาร 11 ชั้น 11 3014-7 3011
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) อาคาร 11 ชั้น 11 3008 3011
การจัดการมหาบัณฑิต อาคาร 11 ชั้น 11 3010 3011
นิติศาสตรมหาบัณฑิต อาคาร 11 ชั้น 11 3038 3011
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต อาคาร 11 ชั้น 11 3039 3011
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อาคาร 11 ชั้น 11 3048 3011
อาคารพญาไท สถานที่ตั้ง (02) 579-1111 EXT. FAX.
การจัดการดุษฎีบัณฑิต อาคารพญาไท 022980181-3
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร อาคารพญาไท 3011
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร อาคารพญาไท 3011
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาคารพญาไท 022980181-3
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร) อาคารพญาไท 022980181-3
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อาคารพญาไท 022980181-3
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน อาคารพญาไท 022980181-3

กลุ่มหน่วยงาน

กลุ่มอำนวยการกลาง

หน่วยงาน สถานที่ตั้ง (02) 579-1111 EXT. FAX.
สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1   ชั้น 2 1167 2148
สำนักงานกฎหมาย อาคาร 1   ชั้น 3 2189 025798741
สำนักงานอาคาร อาคาร 1   ชั้น L 1222 1300
สำนักงานแผนและประกันคุณภาพ อาคาร 10 ชั้น 6 1239  

กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา

หน่วยงาน สถานที่ตั้ง (02)579-1111 EXT. FAX.
กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา อาคาร  1  ชั้น 3 1321  
สำนักงานวิชาการ อาคาร  1  ชั้น 1 1128  
สำนักงานทะเบียน อาคาร  1  ชั้น  L 1115 1116
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร 11 ชั้น  8 1017 025586868

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

หน่วยงาน สถานที่ตั้ง (02)579-1111 EXT. FAX.
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 4 2701 -
สำนักวิจัย อาคาร 1 ชั้น 3 1331 2187
สำนักหอสมุด อาคาร 11 ชั้น 5 1296 1290
ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ อาคาร 10 ชั้น 6 2435 2434
สถาบันโซ่อุปทาน อาคาร 10 ชั้น 4 2745 2747
สำนักพิมพ์ อาคาร 10 ชั้น 4 2722 2723
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อาคาร 10 ชั้นใต้ดิน 5555 5557
ศูนย์วิทยบริการ อาคาร 10 ชั้น 5 2432 025798662

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา

หน่วยงาน สถานที่ตั้ง (02)579-1111 EXT. FAX.
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 1440 1205
สำนักงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 2116 1166
สำนักงานกีฬา อาคาร 11 ชั้น 5 2136 1166
ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ อาคาร 10 ชั้น 5 2142 2146
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 5 2138 1166

กลุ่มงานบริการเทคโนโลยี

หน่วยงาน สถานที่ตั้ง (02) 579-1111 EXT. FAX.
ศูนย์เทคโนฯและการสื่อสาร อาคาร  5 ชั้น 11 2257 025798727
ศูนย์มีเดีย อาคาร  9 ชั้น 1 2306 2310
โรงพิมพ์ อาคาร  8 ชั้น 3 1171 1226

กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์

หน่วยงาน สถานที่ตั้ง (02) 579-1111 EXT. FAX.
กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ อาคาร 10 ชั้น 6 2401 025793985
สำนักงานประชาสัมพันธ์ อาคาร 1   ชั้น 1 1000 025794666
สำนักงานรับสมัคร อาคาร 10 ชั้น 4 2121 2117
สำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 6 2130 2137
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคาร 10 ชั้น 5 2243 2244

กลุ่มงานการคลัง

หน่วยงาน สถานที่ตั้ง (02)579-1111 EXT. FAX.
กลุ่มงานการคลัง อาคาร 1    ชั้น  L 1237 1121
สำนักงานพัสดุ อาคาร 2    ชั้น 3 1243 1178
ศูนย์หนังสือ อาคาร 10  ชั้นใต้ดิน 1143 025797491

อื่น ๆ

หน่วยงาน สถานที่ตั้ง (02) 579-1111 EXT. FAX.
- อาคาร – ชั้น - - -
- อาคาร – ชั้น - - -