ระดับปริญญาตรี

ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ
ต้องเป็นสมาชิกองค์กรสื่อสารมวลชนไทยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในสายงานสื่อสารมวลชน เป็นผู้สื่อข่าว ด้านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่ออื่นๆ เป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป
ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็ฯอุปสรรค์ต่อการศึกษา

ระดับปริญญาโท

ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ
ต้องเป็นสมาชิกองค์กรสื่อสารมวลชนไทยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในสายงานสื่อสารมวลชน เป็นผู้สื่อข่าว ด้านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่ออื่นๆ เป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป
ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็ฯอุปสรรค์ต่อการศึกษา