ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียน เป็นผู้นำกิจกรรม อาทิเช่น ความสามารถในการโต้วาที เชียร์ลีดเดอร์ ฯลฯ โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ได้รับการพัฒนาทักษะการกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และกีฬาระดับอุดมศึกษา โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายในการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักสำคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่ถือว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ